Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

40. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2020

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Anlægsudgiften på 60,086 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019 og 2020.

 

Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

 

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne. 

 

 

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

 

Tabel 2. Byggemodning 2020 - økonomi

 

  

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 69,816 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2019 og 2020. Restrådighedsbeløb i 2019 forventes overført til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020.

 

Fremrykning af byggemodning i Lind og Tjørring

Grundsalget i Lind og Tjørring har i 2019 været større end forventet. Det betyder, at der pt. kun er 13 ledige grunde på Kollundvej, Lind og 11 ledige grunde i Holing, Tjørring. Der er i budgettet først planlagt nye udstykninger i Lind og Holing Sø området i 2021, hvor der er afsat 10 mio. kr. til formålet på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holing og stednr. 002081 Kollundvej, Lind.

Det foreslås at fremrykke etablering af nye udstykninger i Lind og Tjørring. Fremrykningen foreslås finansieret ved at anvende 10 mio. kr. af afsat budget i 2020 til arealerhvervelse i Gødstrup Syd på Serviceområde 01 Byggemoding, stednr. 002090 Gødstrup Syd, ØKE. Grundet udviklingstakten og interessen for private byggemodninger i Gødstrup, vurderes det ikke at være aktuelt at erhverve arealer til kommunal byggemodning i Gødstrup i 2020. De 10 mio. kr. til arealerhvervelse i Gødstrup forventet i 2021 eller 2022 indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2021-24.

 

Signalanlæg ved Fuglsang Alle

I takt med udviklingen af boligområderne ved Fuglsang Sø og Holing Sø er der opstået behov for signalanlæg i krydset Vesterholmvej/Fuglsang Allé.

Udbygning af Fuglsang Sø-området med boliger og plejecenter samt øget trafikmængde på Vesterholmvej har medført, at der opstår trafikfarlige situationer i krydset, særligt i spidsbelastningstimerne. Hertil kommer tilkobling af stisystem fra Tjørring Skole og boligområdet ved Holing Sø samt etablering af busstoppesteder på Vesterholmvej, som betyder at en del bløde trafikanter krydser Vesterholmvej ved Fuglsang Allé. Signalanlægget er ikke en del af byggemodningsbudgettet for Fuglsang Sø, men det foreslås finansieret af Serviceområde 01, da byggemodningsaktiviteterne skaber behovet for signalanlægget. Udgiften til signalanlæg er 1,5 mio. kr. Finansiering af signalanlægget på Serviceområde 01 medfører, at udgifter til færdiggørelsesarbejder bl.a. til slidlag på Tjørringparken og Ørskovbakken udskydes til 2021.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -78,681 mio. kr. i 2020. Herudover udgør forventet overførsel af merindtægter fra 2019 i alt 0,328 mio. kr.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

På udgiftssiden er der en overførsel af mindreforbrug på 41,220 mio. kr. fra 2019 til 2020. Mindreforbruget på udgiftssiden i 2019 skyldes bl.a., at flere projekter er blevet forsinkede pga. det regnfulde efterår i 2019. Dette er bl.a. forberedende anlæg i Spinkebjergparken i Gjellerup og Helstrupvænget i Snejbjerg samt færdiggørelsesarbejder på Tavlund Allé i Lind. Desuden er forberedende anlæg i Velhustedparken udsat pga. omprojektering af kloakken og anlæg af Ny Løvbakkevej er af planlægningsmæssige årsager skubbet til 2020. Ovenfor nævnte forsinkelser udgør mindreforbrug på 13,7 mio. kr.

 

Herudover er der i alt afsat 4 mio. kr. til betingede byggemodninger i 2019, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområdet Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Desuden er 4,7 mio. kr. i 2019 afsat til færdiggørelser ved Søfronten på Fuglsang Sø. Beløbet blev frigivet på Byrådets møde den 3. marts 2020, pkt. 49.

 

Sidst er der afsat ca. 12 mio. kr. i 2019 til arealerhvervelser på Tangsøparken og HI Park, som forventes gennemført i 2020.

 

Rådighedsbeløbene forventes overført til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. i 2020 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019 og 2020, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 60,089 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2019 på i alt 12,923 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.