Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

53. Orientering om Naturindsatsen 2019

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om Naturindsatsen 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der er lavet en opfølgning på målene i Herning Kommunes Naturpolitik og de indsatser, der er blevet udført på naturområdet i 2019. Der er stort set målopfyldelse på alle 10 mål.  

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i naturpolitikken tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2008 haft en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Der er i 2019 stort set målopfyldelse på alle 10 mål. En række projekter udført i 2019 er medvirkende til, at levestederne for en række af kommunens ansvarsarter er blevet forbedret. Alle indsatser sigter på at skabe bedre forhold for naturen og kommunens ansvarsarter.

 

Naturindsatsen 2019 offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan læse om de mange tiltag, Herning Kommune har lavet på naturområdet. Rapporten er vedlagt som bilag.

 

Her følger et udpluk fra rapporten:

 

Mål 1 om Biodiversitet: Sjælden rovbille fundet i Løvbakke Dyrehave

I Løvbakke Dyrehave tilstræbes det at sikre naturens frie dynamik. Således fik en stor mængde af de væltede træer, fra stormen i 2013, lov at blive liggende til gavn for organismer, som lever på og af dødt ved. På lignende vis er der etableret en rådneplads, hvor trafikdræbte vilde dyr og materiale fra opbrækning af afskudte dådyr kan placeres.

 

Naturhistorisk Museum har i 2019 undersøgt forekomsten af insekter, som er knyttet til ådsler og dødt ved i dyrehaven. Der blev fundet en række forskellige arter, som knytter sig til ådsler, bl.a. skovskarnbasse, glinsende rådstumpbille og krumbenet ådselsgraver. Det er bemærkelsesværdigt, at der blev fundet en sjælden rovbille af arten Platydracus latebricola. Arten er kun fundet meget få steder i Danmark.

 

I den nordlige del af dyrehaven lever en række insekter knyttet til dødt ved. Der er tale om en række almindelige arter, som i larvestadiet lever i de døde træstammer, men som voksne flyver rundt og lever af pollen og nektar fra blomster. For at sikre en bedre adgang for disse insekter til arealerne med flest blomster, nemlig heden, blev der fældet en række træer, så der blev skabt en korridor fra området med de væltede træer og ind på heden. På selve heden blev det lavet nogle mindre skrab, så blomsterplanter her vil kunne spire frem.

 

To af de rovbiller, der blev fundet i Dyrehaven. Til venstre den sjældne Platydracus latebricola, til højre den mere almindelige Philonthus. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

  

Mål 2 om Vandløb og søer: Frivillige hjælper åens fisk

Lystfiskerne fra Karup Å Sammenslutningen har sammen med lodsejere langs Karup Å, og egnsudviklingsprojektet Riverfisher, i 2019 udlagt cirka 500 kubikmeter gydegrus fordelt på 30 gydebanker både i hovedløbet af Karup Å samt i alle dens tilløb i Herning Kommune. Udover selve udlægningen af gydegrus er der også udplantet vandplanterne vandranunkel og vandstjerne på de nye gydebanker. Gevinsten ved at udplante vandplanter er, at der også bliver gode skjule- og opvækststeder for såvel gydebankernes produktion af yngel, såvel som nye ”tilflyttere” på gydebankerne. Nu er der så kun at vente på effekterne i form af en større opgang af havørreder til de nye gyde- og opvækststeder i kommunen.

 

Mål 10 om Formidling: Nyt formidlingshus i Løvbakkerne

Sidst i november blev Løvbakkehuset indviet. På indvielsesdagen var der aktiviteter for store og små hele dagen, og mange kom forbi og deltog i begivenheden. Løvbakkehuset skal huse affaldsskolen, som Genbrug og Affald står for. Men huset skal samtidig være et sted, hvor der sættes fokus på genanvendelighed, bæredygtighed, og hvordan affald og naturen hænger sammen. Herudover kan huset også bruges til at få inspiration og viden om klimatilpasning og LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Til at støtte dette er der etableret to demonstrations LAR bede uden foran huset, hvor man kan se, hvordan man i sin egen have kan tænke LAR løsninger ind og sikre mere biodiversitet. Huset er desuden bygget med et grønt tag, som både tilbageholder vand men også skaber nye levesteder for dyr.

 

Det nye Løvbakkehus. Foto: Herning Kommune

  

Præstbjerg Naturcenter

På Præstbjerg har der igen i 2019 været gang i mange aktiviteter. Legepladsen er blevet renoveret, så der gennem de sidste tre år er gennemført en tiltrængt renovering af hele legepladsen.

Der er i 2019 udarbejdet nye oversigtskort og lavet nye stiforløb i naturen ved Præstbjerg. Der er også arbejdet på at gøre driften af Præstbjerg Naturcenter mere grøn. Det gamle oliefyr er blevet udskiftet til en ny luft-til-vand varmepumpe.

 

2019 var også året, hvor der kom nye beboere på Præstbjerg. I efteråret flyttede der en bæver ind i Præstbjerg Sø. Foreløbig ser bæveren ud til at nyde de nye omgivelser, tiden vil vise, om den slår sig mere permanent ned. Bæveren har givet visse udfordringer i forhold til friluftslivet, da dens dæmninger bevirker, at vandstanden stiger i Præstbjerg Sø, se billedet. Disse udfordringer vil blive løst i 2020, så publikum kan færdes i området og opleve naturen på tæt hold.

Bæverdæmning gør, at broerne ved Præstbjerg Sø bliver oversvømmet. Foto: Asger Astrup Kristensen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Grønt Regnskab for Natur og Grønne Områder 2019