Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

56. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Som led i Pesticidstrategien skal kommunerne vurdere behovet for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne skal inden udgangen af 2022 have aftalegrundlaget for de udpegede BNBO på plads og om muligt via frivillige aftaler.

 

I det følgende beskrives baggrund og status for arbejdet med BNBO, økonomi samt videre proces.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen den 27. januar 2020, pkt. 17, hvor sagen blev udsat.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning og tager stilling til om vandselskaberne skal pålægges at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom. Samt at udvalget opfordrer til, at vandsamarbejdet indeholder en helt eller delvis solidarisk dækning af erstatninger.

Sagsfremstilling

Baggrund

De 7 folketingspartier bag Pesticidstrategi 2017-2021 har januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der bl.a. har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

 

Den nye bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2020, vedrører de vandboringer, der indvinder vand til almene vandforsyninger. BNBO er et afgrænset område omkring en boring til et vandværk. Størrelse og udformning af området er beregnet af Miljøstyrelsen. BNBO mangler at blive fastsat for boringer ved den nye kildeplads i Løvbakkerne. De forventes at blive beregnet i løbet af 2020.

 

Med bekendtgørelsen pålægges kommunerne at gennemgå forureningsrisikoen for hvert BNBO og vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

 

I praksis vil vurderingen være, om der er behov for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor de enkelte BNBO.

 

Der er aftalt to faser. Aftalen lægger vægt på, at kommunerne i fase 1 så vidt muligt skal forsøge at opnå beskyttelsen gennem frivillige aftaler inden udgangen af 2022. Fase 2 er kun relevant, hvis kommunerne ikke kommer i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO i fase 1, dvs. inden udgangen af 2022.

 

Hvis det ikke lykkes at lave en frivillig aftale, skal kommunen beslutte, om man er indstillet på at give et påbud om beskyttelse af BNBO. Hvis dette er tilfældet, kan udbetalingen af erstatning ske på ekspropriationslignede vilkår.

 

Kommunen skal indberette, hvilke BNBO der er vurderet, og hvilke aftaler og indsatser, der er indgået og gennemført for en øget grundvandsbeskyttelse. Hvis kommunen beslutter, at en indsats mod pesticider ikke er nødvendigt for et BNBO, skal der sendes en detaljeret begrundelse for beslutningen til Miljøstyrelsen.

 

På baggrund af kommunernes indberetninger vil partierne bag aftalen i 2023 vurdere om, det er nødvendigt at gennemføre et generelt forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO.

 

Der er i Herning Kommune ca. 21 hektar BNBO med dyrket mark fordelt på 22 lodsejere. BNBO er ofte halve cirkler i en mark, som i forbindelse med en frivillig aftale skal tilpasses markdriften. Derfor vil det samlede erstatningsareal blive større. Størrelse og placering af BNBO se i bilag "Oversigt over boringsnære beskyttelsesområder i Herning Kommune".

 

Herning Kommune ejer en del jord i BNBO med meget forskellig aktivitet, f.eks. parker, golfbane, byggegrunde og dyrkede marker. Det skal besluttes, om kommunen vil acceptere et tab på lejeindtægt på disse arealer (eller sende erstatning videre til vandforsyningen). Der laves en særskilt sagsfremstilling, når beløbene kendes.

 

Økonomi

Det er Herning Kommune som myndighed, der skal lave de frivillige aftaler og betale erstatningen til de lodsejere, der evt. må ophøre med at bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommunen har dog mulighed for at sende udgiften til erstatningen videre til den vandforsyning, som har fordel af beskyttelsen.

 

Arealerne med dyrket mark, og dermed størrelsen af erstatningen, er meget ulig fordelt i forhold til vandværkerne størrelse. Udgifterne vil derfor ramme vandværkerne og dermed forbrugerne meget forskelligt.

 

Vandrådets bestyrelse arbejder på at oprette et vandsamarbejde for alle vandselskaberne, hvor hovedformålet er grundvandsbeskyttelse og solidarisk dækning af erstatninger. Formålet er også at sikre kommunikation mellem kommune og vandselskaber under processen.

 

Hvis det ikke lykkedes for Vandrådet at etablere et samarbejde af frivillighedens vej, kan Herning Kommune (jf. Vandforsyningsloven § 48) påbyde, at vandselskaberne laver et samarbejde om grundvandsbeskyttelse og påbyde et vandselskab at deltage i et sådant samarbejde.

 

Videre proces

Forvaltningen har haft indledende informationsmøder med vandselskaberne, nabokommuner og landbrugsrådgivere om den forestående opgave.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de fleste vandselskaber er positive overfor øget grundvandsbeskyttelse og ønsker et tæt økonomisk og fagligt samarbejde om opgaven, både med kommunen og på tværs af selskaberne.

 

Herning-Ikast Landboforening anbefaler hurtigt at gå i gang med opgaven og indgåelsen af frivillige aftaler med lodsejerne.

 

Forvaltningen forventer at fremlægge sag for udvalget inden sommerferien 2020 med beslutning om, hvilke indsatser der er nødvendige i det enkelte BNBO, før der kan indgås aftaler. Herefter kan arbejdet med at lave frivillige aftaler med lodsejerne begyndes.

 

Status på arbejdet med at indgå aftaler med lodsejerne samt udbetaling af erstatninger forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden udgangen af 2020. Det forventes, at alle frivillige aftaler kan være indgået inden udgang af 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om BNBO tages til efterretning

 

at udvalget beslutter at pålægge vandselskaberne at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigt over boringsnære beskyttelsesområder i Herning Kommune
  • Udtalelse fra Herning-Ikast Landborforening om BNBO