Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

50. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag om nedlæggelse af markvej og påbud om reetablering af vejen

Sagsnr.: 01.05.00-P00-145-16 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag om nedlæggelse af markvej og påbud om reetablering af vejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afslag til at nedlægge en markvej og påbud om at retablere vejen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gav den 3. juni 2019 afslag til at nedlægge en markvej og påbød ejer at retablere vejen, idet den allerede var blevet nedlagt.

 

Ejer klagede over afgørelsen, da ejer mener, at forvaltningen for 2,5 år siden gav udtryk for, at det ikke ville være et problem at opsætte et hegn på tværs af vejen. Forvaltningen har ikke kunnet finde sagsakter, der indikerer, at der skulle være givet lov til dette eller lov til at nedlægge vejen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den 23. januar 2020 forvaltningens afgørelse, og forvaltningen har fastsat ny frist for efterkommelse af påbuddet.

 

Klagenævnet ligger blandt andet til grund for afgørelsen, at den nedlagte markvej har været en gennemgående vej med væsentlig rekreativ betydning, og at der ikke er tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder. Klagenævnet finder derfor ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte forvaltningens vurdering af, at vejen ikke kan nedlægges.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse fra klagenævnet