Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

49. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af status på beskyttet naturareal og afslag på dispensation til opdyrkning

Sagsnr.: 01.05.08-K03-1-17 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af status på beskyttet naturareal og afslag på dispensation til opdyrkning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse om, at et areal er beskyttet hede, jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, og at der ikke kan gives dispensation til genopdyrkning af arealet.

Sagsfremstilling

Ejeren af et fredet og §3-beskyttet hedeareal henvendte sig til forvaltningen, da han var uenig i registreringen af §3-beskyttet hede på en mindre del af arealet. Denne del havde været dyrket, da området blev fredet i 1954. Dyrkningen var ophørt for en længere årrække siden, og der havde nu indfundet sig hede-vegetation.

 

Forvaltningen traf den 17. maj 2017 afgørelse om, at arealet har udviklet sig til §3-beskyttet hede. Forvaltningen gav samtidig afslag på dispensation til genopdyrkning.

 

Ejeren anførte i sin klage bl.a., at dværgbuske ikke dominerer hele arealet, og at dispensation burde gives, da fredningskendelsen fra 1954 beskriver arealet som dyrket.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 23. januar 2020. Nævnet fandt, at kommunens registrering af §3-beskyttet hede er korrekt og har i afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om hede-vegetation, uanset at dværgbuske ikke er dominerende på hele arealet. Nævnet var desuden enig med kommunen i, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til opdyrkning, uanset at dyrkning af arealet er i overensstemmelse med fredningskendelsen, idet der har indfundet sig en ny beskyttelsestilstand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse fra klagenævn