Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

35. Behandling af bæredygtighed i fagudvalg

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Behandling af bæredygtighed i fagudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

  X

 X

 X 

 X 

 X 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

 

Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvordan det vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en måde, så det giver mening for det respektive udvalg og fagområde.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen forslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

 

Teknik- og Miljøudvalget bedes drøfte:

  • På hvilke områder og hvilken måde Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.
  • Hvilken proces fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed
  • På hvilken måde der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

at udvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker at sætte særlig fokus på verdensmålene 13, Klimaindsats og 11, Bæredygtige byer.

 

Til næste kvartalsmøde ønskes et konkret oplæg, som beskriver, hvad vi allerede gør i dag og forslag til relevante og mulige initiativer i forhold til mål 13, Klimaindsats.

Bilag

  • Budgetforlig 2020
  • FN 17 Verdensmål