Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

46. Brugsaftale Knudmosesøerne

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Brugsaftale Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Jesper Thomsen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. marts 2019, pkt 44, to brugsaftaler omhandlende sejlads på Knudmosesøerne. Forvaltningen har lavet revideret brugsaftalerne for årene 2020-30. I de reviderede brugsaftaler gives mulighed for at Herning Vandski og Wakeboardklub kan have helårsdrift på kabelbanen og at Herning Jetski klub og Herning Kommune sammen finder en mere simpel og mindre omkostningstung form for egenkontrol for, at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænser.

 

Forvaltningen anbefaler at de reviderede brugsaftaler godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte ved mødet 11. marts 2019 pkt. 44 to brugsaftaler med hhv. Herning Vandski og Wakeboard Klub og Herning Jetski Klub. Brugsaftalerne gav klubberne lov til at sejle på Knudmosesøerne i sæson 2019. Disse brugsaftaler revideres nu efter møde med klubberne og indkomne borgerklager. Naboer til Knudmosesøerne blev den 29. marts 2019 inviteret til, senest den 6. januar 2020, at sende en mail, hvis de oplevede gener af sejladsen.

 

Der er indkommet to borgerklager i forhold til Herning Jetski Klubs sejlads i sæson 2019. De to borgerhenvendelser er sendt fra en nabo på vegne af alle naboer. Den første henvendelse omhandlede støj ved sejlads lørdag den 18. maj 2019. Borgeren bad om at få en kopi af støjloggen fra denne dag. Da sejladsen udelukkende fandt sted i tidsrummet mellem kl. 9-14, hvor der ikke skal støjlogges findes der ikke en log for sejladsen. Den anden henvendelse omhandlede spærring af grusvejen og badning i sø 2. Det blev indskærpet for Herning Jetski Klub, at deres aktiviteter ikke må spærre vejen, og at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er tilladt at bade i sø 2.

 

Der er indkommet 1 borgerklage i forhold til Herning Vandski og Wakeboard Klubs sejlads i sæson 2019. Det er efterfølgende afklaret med kliubben.

  

Der blev holdt et opfølgende møde med Herning Jetski Klub og Herning Vandski og Wakeboard Klub den 23. oktober, hvor klubberne redegjorde for, hvordan sæson 2019 var forløbet. Begge klubber havde ønske om, at brugsaftalerne kunne forlænges og forslag til revideringer i brugsaftalerne for 2020. Disse forslag er så vidt muligt forsøgt indarbejdet i de reviderede brugsaftaler. Forvaltningen vurderer, at borgerhenvendelserne ikke giver anledning til yderligere hensyn til naboer og brugere end de, der allerede er indarbejdet i brugsaftalerne.

  

Væsentligste ændringer i de reviderede brugsaftaler, som begge er vedlagt sagen som bilag.

Herning Vandski og Wakeboard Klub ønsker at udvide deres sæson. Især efterårssæsonen er interessant, men de har også interesse i mulighed for helårs drift. I 2019 løb sæsonen fra 1. april - 31. oktober. I den reviderede aftale gives mulighed for drift af båd fra 1. april - 31. oktober og helårsdrift af kabelbane.

 

Herning Jetski Klub ønsker sig frigjort af krav om brug af ekstern støjkonsulent og ønsker i stedet at sejle i perioderne, hvor der er krav om støjlogning vha. egen indkøbt støjlogger. Afsnittet omkring egenkontrol er taget ud af brugsaftalen for at have større fleksibilitet i forhold til at finde en støjlogningsform, som er mere simpel og mindre omkostningstung for klubben og som samtidig kan godkendes af Herning Kommune i forhold til at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænser, som en beskyttelse af naboerne. Kravene til egenkontrol aftales med klubben inden for de muligheder brugsaftalen giver og kan løbende revideres.

 

Der lægges fra Herning Kommunes side op til at begge brugsaftaler løber i 10 år (til 2030). Det er muligt for både klubberne og Herning Kommune, at opsige aftalen før tid.

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at brugsaftalen for Herning Vandski og Wakeboard Klub godkendes

 

at brugsaftalen for Herning Jetski Klub godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Brugsaftale Herning Jetski Klub 2020-30
  • Brugsaftale Herning Vandski og Wakeboard Klub 2020-30