Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

51. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation til beplantning

Sagsnr.: 01.05.08-K02-1-18 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation til beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afslag på lovliggørende dispensation til beplantning i beskyttet eng.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gav den 22. august 2018 afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til at bevare en beplantning af popler i en beskyttet eng. Forvaltningen meddelte samtidig påbud om at fjerne poplerne fra engen. Poplerne blev plantet i 2012.

 

Ejer klagede over forvaltningens afgørelse, idet ejer ikke mener, at engen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den 18. december 2019 Herning Kommunes afgørelse, og forvaltningen har fastsat ny frist for efterkommelse af påbuddet. Klagenævnet er enige i forvaltningens vurdering af luftfotos og driftshistorikken samt forvaltningens vurdering af, at der er tale om et beskyttet engareal.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse fra klagenævn