Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

45. Godkendelse af anlægsregnskab for restaurering af Lundbæk ved Sørvad

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for restaurering af Lundbæk ved Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for vandområdeplansprojektet ved Lundbæk, stednr. 071074.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet for projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for Vandområdeplansprojekt, Lundbæk, stednr. 071074 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 18. december 2018, pkt. 280, anlægsudgifts- og anlægsindtægtbevilling på 148.000 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Lundbæk nær Sørvad. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Der er med projektet etableret 21 gydebanker indenfor vandområdestrækningen på knap 3 km. Derudover er der fjernet en række mindre spærringer i vandløbet, således at der er sikret passage til hele strækningen. Vandløbet er et tilløb til Vegen å systemet, hvor der samlet ses en meget høj aktivitet af laksefisk og igen i år er der konstateret flere gydegravninger i Lundbæk. Projektet har dermed sikret målopfyldelse på vandområdet ved genskabelse af passage og optimale gyde- og opvækstforhold til laksefisk.

 

Et år efter projektet er lodsejere i projektområdet kontaktet. Der er kun positive tilbagemeldinger på både resultatet, processen og selve arbejdet i felten.

 

Projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab. 

Økonomi

 

 

Mindreforbruget på 35.970 kr. skyldes, at anlægsarbejdet i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet er blevet billigere end oprindeligt budgetteret. Tilskuddet er reduceret tilsvarende.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.