Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

36. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i august 2019.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2019 solgt i alt 81 boliggrunde i 2019. Der er budgetteret med et salg på 65 boliggrunde for 2019. Ud af de 81 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 30 i diverse udstykninger i Lind, 8 grunde på Ørskovbakken/Helstrupvænget i Snejbjerg, 11 grunde på Egebakken i Gullestrup, 7 ved Holing Sø i Tjørring, 6 Spinkebjergparken i Gjellerup og 4 grunde på Åbjergvænget i Vildbjerg.

 

Salget af boliggrunde fordelt på årets fire kvartaler fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

  

Herning Kommune har i 2019 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

  • Helstrupvænget, Snejbjerg: 30 grunde
  • Spinkebjerg, Gjellerup: 14 grunde
  • Velhustedparken, Kibæk: 25 grunde
  • Solvang, Ørnhøj: 6 grunde (betinget byggemodning)
  • Tavlund Ege, Lind 16 grunde

 

Der er solgt 12 boliggrunde med overtagelse i 2020. Disse salg indgår derfor ikke i statistikken for salg af grunde i 2019.

 

Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget har ligget meget godt i 2019. Salget er højere end i 2016 og 2018, og på niveau med salget på 80 grunde i 2017.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2019 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2019 solgt 95.318 m2 erhvervsjord i 2019. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 30.000 m2 i 2019.

   

I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2014 og frem til 2019. Som det ses ligger salget i 2019 højere end salget i de tidligere 4 år.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 15.731 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har udbudt fire storparceller på Jordbærmarken ved Fuglsang Sø, som er solgt i 2019 med overtagelse i 2019 og 2020.

 

I Herning Kommune arbejder vi hele tiden for at skabe de bedst mulige rammer for virksomheders vækst. Både for de virksomheder, som allerede har adresse i Herning Kommune, men også for at tiltrække nye virksomheder. Målet er, at endnu flere virksomheder vælger at etablere sig i Herning Kommune.

 

Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde de rette fysiske rammer – uanset om efterspørgslen handler om eksisterende bygninger eller erhvervsjord.

Der er derfor igangsat en markedsanalyse, som skal skabe et vidensgrundlag, der kan kvalificere Herning Kommunes tilgang til både planlægning og erhvervelse af erhvervsjord. To af hovedspørgsmålene er "Hvilke ønsker og krav har virksomheder til erhvervsarealer i dag?" og "Hvilke ønsker og krav forventer vi, at virksomheder kan have til erhvervsarealer i fremtiden?" Analysen skulle gerne sikre et match mellem den jord kommunen udbyder til salg og virksomhedernes efterspørgsel.

 

Analysen vil blive præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 23. marts 2020.

 

Sammenligning med øvrige kommuner:

I denne orientering præsenteres en sammenligning af Herning Kommunes salgsstatistik med øvrige kommuner.   

 

 

 

 

Privat grundsalg 2019:

I 2019 har private udstykkerer af boliggrunde solgt cirka 27 boliggrunde i Herning Kommune. Fordelingen af salget fremgår af bilaget.

 

Der findes desværre ingen officiel opgørelse over salget af boliggrunde. Informationerne om private udstykkeres salg af boliggrunde skal derfor læses med en vis usikkerhed, da opgørelsen er baseret på administrationens egen viden om udstykningsområder og ved hjælp af telefonopkald. Det vil sige, at der kan være udstykningsområder, som administrationen ikke har medtaget i opgørelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag 1 - statistik 2019 - fjerde kvartal