Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

52. Orientering om forundersøgelse ved Skjern Å Nørrekanal

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sønderby Højbjerre  

Orientering om forundersøgelse ved Skjern Å Nørrekanal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Dan Overgaard

Sagsresume

Forvaltningen har fået lavet en forundersøgelse af et projekt til sikring af faunapassage ved Rind Å / Skjern Å / Skjern Å Nørre Kanal. Projektet fremgår af "Plan for vandløbsrestaurering 2017-2019" godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016, pkt. 187. Forundersøgelsen skitserer to løsninger for faunapassage, og anlægsarbejdet for løsningerne er overslagsmæssigt værdisat.

 

Forundersøgelsen har været forelagt hovedinteressenterne i projektet. Der er enighed om, at en løsning med vandindtag fra Skjern Å er det bedste kompromis for en faunapassage ved Skjern Å Nørrekanal, og at Herning Kommune bør prioritere og arbejde videre med mulighederne for en realisering af dette løsningsforslag.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i 2018/2019 gennemført en forundersøgelse af et projekt til sikring af faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal. Forundersøgelsen er udført med Orbicon som rådgiver og vedlagt som bilag 1.

 

Oversigtskort over Rind Å / Skjern Å / Skjern Å Nørrekanal. Den røde cirkel markerer det område der i daglig tale betegnes Skjern Å forvirringen

 

Stemmeværket og driften af kanalen udgør i sin nuværende form et væsentligt problem for laksens fri vandring i vandløbet og fungerer som en fysisk spærring for laksen, både for den laks, der vandrer op for at gyde, og for den mindre smolt, der trækker mod havet.

 

Der har i flere årtier været arbejdet med at afdække mulighederne for et projekt, der tilgodeser de modsatrettede interesser i form af behov for vandforsyning, faunapassage, kulturhistorie m.v., der knytter sig til området ved sammenløbet af Rind Å, Skjern Å og Skjern Å Nørrekanal (den såkaldte ”Skjern Å-forvirringen”).

 

Med udgangen af 2020 har kommunen, med Miljøstyrelsens ordning om tilskud til opkøb af opstemning af vandløb og indvinding af vand til dambrug, indgået frivillig aftale om ophør af dambrugsdriften ved de to sidste dambrug (Vesterkrog Dambrug og Silstrup Dambrug) ved Skjern Å Nørrekanal.

 

I forlængelse af aftalen om ophør af dambrugsdrift ved de to sidste dambrug ved Skjern Å Nørrekanal, er der med udgangen af 2020, således et væsentligt mindre behov for vandforsyning fra kanalen.

 

Herning Kommune har på den baggrund fået rådgivningsfirmaet Orbicon til at lave en forundersøgelse for at forsøge at finde et projekt, der kan tilgodese alle interesser bedst muligt. Forundersøgelsen belyser tekniske, hydrauliske og biologiske forhold og har gennem dialog med hovedinteressenter afdækket, om der kan findes en løsning, der imødekommer de biologiske, kulturhistoriske og lokale interesser. 

 

I forundersøgelsen er der i forbindelse med identifikationen af mulige løsninger gennemført individuelle interviewrunder med de tre hovedinteressenter;

• Kanalselskabet bestående af lodsejere langs Skjern Å Nørrekanal

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Danmarks Sportsfiskerforbund

 

I første interviewrunder fik interessenterne mulighed for at beskrive områdets værdier, herunder natur- og kulturmæssige, men også erhvervsmæssige, rekreative og lokale interesser. Formålet har været at sikre supplerende viden om området, indhente forslag og input til projektløsningen samt sikre, at interessenternes ønsker til området fremadrettet, så vidt muligt indarbejdes, i den foreslåede løsning.

 

Efter første interviewrunde og i kombination med dataindsamlingen, herunder vurdering af vandbalancen for området, er der udarbejdet skitseforslag for mulige løsninger. Disse skitseforslag er efterfølgende blevet præsenteret for interessenterne på anden interviewrunde.

 

Ud fra opsamlingen og input fra interviewrunder med interessenterne er der peget på to mulige løsninger, henholdsvis en løsning med vandforsyning fra Rind Å alene og en løsning med vandforsyning fra Skjern Å alene. 

 

Løsningsforslag med vandindtag fra Skjern Å

 

Løsningsforslag med vandindtag fra Rind Å

 

Tekniske rammer for begge løsninger:

  • Vandforsyningen til kanalen kan ske fra begge vandløb alene
  • Vandindtaget til kanalen sker fremadrettet samme sted som nu
  • Det registrerede vandspejlsniveau ved indløbet til kanalen anvendes som udgangspunkt også som det fremtidige vandstandsniveau, der skal forsynes op mod, uanset hvor den kommer fra Rind Å eller Skjern Å
  • Stemmet forventes bevaret i sin nuværende form, hvor stemmeplankerne dog fjernes. Stemmet kan således anvendes ved f.eks. en kortvarig og symbolsk påsætning af stemmeplanker, hvis den nuværende drift ønskes bevaret som en kulturbegivenhed.

 

Fordele/ulemper ved vandindtag fra henholdsvis Skjern Å og Rind Å er opsamlet i bilag 2.

 

På baggrund af den tekniske og biologiske forundersøgelse samt dialogerne med hovedinteressenterne vurderes det, at løsningen med vandindtag fra Skjern Å udgør det bedste kompromis for en løsning på en faunapassage ved Skjern Å Nørrekanal, hvilket ligeledes er rådgiverens faglige anbefaling. Slots- og Kulturstyrelsen har derudover givet en skriftlig tilkendegivelse af, at de kan bakke op omkring en løsning med vandindtag fra Skjern Å.

 

Projektet vil give Skjern Å laksen fri passage til 70-80 km vandløb opstrøms den nuværende faunaspærring til gavn for flora, fauna og å-turismen i området.

 

Forvaltningen vil derfor prioritere og arbejde videre med detailprojektering af mulighederne for en realisering af løsningsforslaget med vandindtag fra Skjern Å.

 

Udvalget vil blive orienteret, når detailprojektet foreligger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • Forundersøgelse Skjern Å Nørrekanal final 29_10_2019
  • Bilag 2_regulering af Rind Å ved Skjern Å Nr Kanal