Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Godkendelse af kommunens høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-21

Sagsnr.: 01.05.18-K04-1-15 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Godkendelse af kommunens høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-21

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Naturstyrelsen har sendt Forslag til Natura 2000-planer i høring. Fristen for at indgive høringssvar er 10. april.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til høringssvar godkendes og sendes til Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Naturstyrelsen udarbejder planer for forvaltningen af områderne. Lige nu er forslag til planer til 2. planperiode i høring. 7 af planforslagene ligger helt eller delvist i Herning Kommune. De 7 planforslag samt virkemiddelkatalog er vedlagt. Kortbilag hvor man kan se placeringen af de 7 Natura 2000-områder i Herning Kommune er vedlagt.

 

Formålet med Natura 2000-planerne er at sikre og genoprette en god naturtilstand for de naturtyper og arter, som begrunder udpegningen af områderne. Når Naturstyrelsens planforslag bliver endeligt vedtaget, skal kommunerne på baggrund af Natura 2000-planerne udarbejde handleplaner.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og indsendes inden høringsfristen den 10. april 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Udkast til Herning Kommunes høringssvar til forslag til natura 2000-planer
  • Virkemiddelkatalog vedr. N2000-planlægning
  • Skjern Å - Forslag til Natura 2000-plan 2016-21
  • Skovbjerg Bakkeø - Forslag til Natura 2000-plan 2016-21
  • Ovstrup Hede - Forslag til Natura 2000-plan 2016-21
  • Sdr. Feldborg Plantage - Forslag til Natura 2000-plan 2016-21
  • Karup Å - Forslag til Natura 2000-plan 2016-21
  • Borris Hede - Forslag til Natura 2000-plan 2016-21
  • Harrild Hede - Forslag til Natura 2000-plan 2016-21
  • Natura 2000 områder - kortbilag