Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Orientering: Herning Kommunes okkerfældningsanlæg

Sagsnr.: 06.02.35-G01-1-13 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering: Herning Kommunes okkerfældningsanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted.

 

Sagsresume

Herning Kommune har gennem de sidste 15 år anlagt omkring 50 okkerrensningsanlæg i de mest okkerbelastede vandløb for at reducere påvirkningerne ved at tilbageholde mest muligt okker. 

Forvaltningen har lavet en undersøgelse af okkeranlæggenes effektivitet for at kunne lave en prioritering af de anlæg, der trænger til oprensning, samt for at lave en vurdering af om alle anlæg virker optimalt.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

I en del vest- og sydvestjyske vandløb udgør okker en trussel mod plante- og dyrelivet. Okker er derved en væsentlig begrænsning for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløbene. Anlæggelse af okkerrenseanlæg anses for en af de mest omkostnings- effektive muligheder for at få reduceret okkerbelastningen og derved den skadevirk- ning, som okker har på smådyrsfaunaen og fiskebestandene i de påvirkede vandløb.  
 
I Herning har vi primært etableret lavvandede grødefyldte sedimentationsbassiner (se bilag). Der er imidlertid store udsving på rensegraden af okker anlæggene imellem. De bedste anlæg kan reducere belastningen med op til 90-95 % set over hele året, men i mange tilfælde skal man ikke forvente bedre rensegrader end 60-80 % om sommeren og mellem 20-50 % om vinteren. Specielt visse anlægs forholdsvis lave effektivitet i vinterperioden kan have væsentlige negative konsekvenser for vandløbenes smådyr.
 
Det er vigtigt, at anlæggene passes for at kunne opnå optimal renseeffekt. Anlæggene skal med års mellemrum oprenses for okker- og sandsediment.
Forvaltningen har derfor lavet en undersøgelse af samtlige 50 anlæg i kommunen, for derved at kunne lave en prioriteret liste over de anlæg, der trænger til oprensning samt for at kunne lave en vurdering af, om alle anlæg virker optimalt (rapporten medbringes på udvalgsmødet, og kan ses på Herning Kommunes hjemmeside: http://natur.herning.dk/natur/vandloeb-og-vaadomraader/vandloebsprojekter-og-undersoegelser) samt i e-dagsorden.

Foto viser igangværende oprensning af bassin i Sikær Bæk ved Trælund.

Tidligere erfaringer i kommunen peger på, at anlæggene bør oprenses helt eller delvist hvert 5-10 år.

Forvaltningen vil bruge undersøgelsen til at beslutte, i hvilken rækkefølge de enkelte anlæg skal vedligeholdes.

Der er på driftbudgettet afsat 401.000 kr. pr. år i 2015-2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Bilag 1 okkeranlæg i HK
  • Okkerrapport_jan15_Herning