Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. DNV Gødstrup: Kollektiv trafikbetjening fra 2017 - planlægning, serviceniveau og økonomisk ramme

Sagsnr.: 13.05.16-P00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

DNV Gødstrup: Kollektiv trafikbetjening fra 2017 - planlægning, serviceniveau og økonomisk ramme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Når det nye sygehus i Gødstrup åbner til april 2017, skal der være et fleksibelt og dækkende kollektivt trafik tilbud til området.

 

I den forbindelse er der nedsat en styregruppe, som skal sikre den nødvendige planlægning, herunder fastlæggelse af serviceniveau og økonomisk ramme.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til principoplæg til serviceniveau og økonomisk ramme for bybusbetjening af sygehusområdet.

 

Det skal bemærkes, at beslutningen vedrørende tilpasningen af økonomien til bybusser i forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget vil få indflydelse på serviceniveauet på trafikbetjeningen af DNV Gødstrup. 

Sagsfremstilling

For at sikre, at der til åbning af det nye sygehus i Gødstrup i april 2017 er en tilstrækkelig dækning af kollektiv trafik til området (busser og tog), er der nedsat en styregruppe.

 

Styregruppen, som er nedsat med administrativ deltagelse fra Herning Kommune, Region Midtjylland og Midttrafik (projektleder), har til opgave at sikre, at alle relevante aktører er med i processen, samt at afstemme serviceniveauet og de økonomiske forventninger til opgaven. 

 

Ud over styregruppen er det besluttet at nedsætte følgende 4 arbejdsgrupper: 

  

 

 

 

 

 

Tidsplan

 

Succeskriterier og mål
Projektets succes vil blive målt på følgende parametre:

 • At sygehuset er betjent fra første åbningsdag. 
 • At de af Herning Kommune og Region Midtjylland fastsatte servicemål er overholdt.
 • At 90% af de adspurgte skal være tilfredse med eller meget tilfredse med inddragelsen og de endelige køreplaner. Det er planen, at ansatte på sygehuset og ældreråd inddrages i køreplanlægningen, sådan at det synliggøres, hvornår der er brug for buskørsel. Køreplanforslag vil komme i offentlig høring, hvor ansatte og andre brugere har mulighed for at komme med bemærkninger til køreplanerne.

 

Principoplæg på serviceniveau og økonomi
For at sikre en direkte bybusforbindelse mellem Herning Centrum og det nye sygehus i Gødstrup (DNV Gødstrup) foreslås bybusnettet udvidet med nye bybuslinjer.

 

Der kan opstilles flere muligheder for disse nye forbindelser, som senere skal detailplanlægges:

 

Udvidelse af bybusnettet kan ske med to nye bybuslinjer. Den ene bybuslinje (A) kører via Vesterholmvej og Tjørring og dækker også området omkring Fuglsang Sø. Den anden bybuslinje (B) kører via Snejbjerg samt Dalgasgade og Vestergade i Herning.

 

I Gødstrup kan der opnås forbindelse mellem linje A og B, hvorved der opnås busforbindelse mellem Tjørring og Snejbjerg.

 

Køreplanerne for linje A og B forsøges tilrettelagt, så det ikke er nødvendigt med et busskifte for kunder, som gerne vil benytte sig af muligheden for bus mellem Tjørring og Snejbjerg. Det vil sige, at de kommer til at køre som linje A den ene vej og linje B den anden vej.

 

Ruterne kan også oprettes som en ringrute, som kører Herning-Tjørring-Gødstrup-Snejbjerg-Herning, dog med busser i begge retninger.

 

Med den foreslåede linjeføring bliver Herning Gymnasium og Erhvervsakademiet på Nørregade tilgodeset med flere busforbindelser. Vesterholmvej og området ved Fuglsang Sø får ny bybusbetjening.

Ved at køre via Kousgaards Plads/DGI Huset vil der være mulighed for omstigning til/fra det øvrige bybusnet. 

 

Serviceniveau og indtægter

Der skal for de to bybuslinjer fastlægges et serviceniveau med hensyn til frekvens og driftsdøgn.

 

Indtægterne fra kunder er afhængig af serviceniveauet. Jo højere frekvens, jo større potentiale for flere kunder. Frekvensen påvirker også sammenhængen med det øvrige bybusnet på den måde, at ventetiden bliver mindre jo højere frekvensen er.

 

Sammenhængen med det øvrige bybusnet er vigtig, da kunder, som bor i Hammerum, Gjellerup, Lind og Gullestrup, og som i dag benytter bybusserne til/fra deres job på sygehuset, også fremover bør have mulighed for at benytte kollektiv trafik til/fra jobbet. Ventetiden inklusiv den samlede rejsetid vil også være afgørende for antallet af kunder.

 

De skønnede indtægter ved de forskellige alternativer er beregnet på baggrund af en vurdering af det gennemsnitlige antal kunder pr. køreplantime. Vurderingen er foretaget på grundlag af erfaringerne fra det nuværende bybusnet i Herning.

 

Antallet af kunder på de nye bybuslinjer til/fra sygehuset vil være afhængig af frekvensen. Midttrafik har, på baggrund af antallet af kunder i det nuværende bybusnet, vurderet antal kunder pr. køreplantime ved: 

 

Der er fastsat en gennemsnitspris på 14 kr. pr. kunde, hvilket svarer til klippekorttaksten i 1-2 zoner.  

 

Midttrafik har udarbejdet følgende principoplæg på serviceniveau og økonomi: 

 

Alternativ 1
Serviceniveau alternativ 1 (4 busser) 

 • På hverdage tilbydes to afgange i timen på linje A og B i tidsrummet kl. 6.00-17.00 og en gang i timen i tidsrummet kl. 17.00-23.00. Sygehuset betjenes med henholdsvis fire og to afgange i timen.
 • På lørdage og søndage tilbydes en afgang i timen i tidsrummet kl. 6.00-23.00. Sygehuset betjenes med to afgange i timen.

 

 

Alternativ 2

Serviceniveau alternativ 2 (4 busser) 

 • På hverdage tilbydes to afgange i timen i tidsrummet kl. 6.00-9.00 og 15.00-17.00. I tidsrummene kl. 9.00-15.00 og 17.00-23.00 tilbydes en afgang i timen. Sygehuset bliver med dette alternativ betjent med henholdsvis fire og to afgange i timen.
 • På lørdage og søndage tilbydes en afgang i timen i tidsrummet kl. 6.00-23.00. Sygehuset bliver betjent med to afgange i timen.

 

 

Alternativ 3 (svarer til halvt serviceniveau i forhold til alternativ 1)

Serviceniveau alternativ 3 (2 busser) 

 • På hverdage, lørdage samt søn- og helligdage tilbydes en afgang i timen kl. 6.00-23.00. Sygehuset betjenes med to afgange i timen.

 


Alternativ 4

Udgift for en buslinje/ringrute med 1 bus.

 

Serviceniveau er som alternativ 3, dog kun med kørsel hver anden time, hvor sygehuset bliver betjent en gang i time enten med linje A eller linje B.

 

 • På hverdage, lørdage samt søn- og helligdage tilbydes en gang hver anden time i tidsrummet kl. 6.00-23.00.

 

 

Med den lavere frekvens i alternativ 4 med en bus, har Midttrafik anslået noget lavere indtægt, hvilket betyder, at der ikke er stor økonomisk gevinst ved kun at benytte en bus.

 

Det er i alle alternativer forudsat, at der ikke ændres ved det nuværende bybusnet i Herning. Driftsdøgnet er foreslået i tidsrummet kl. ca. 6.00-23.00, da det bør være muligt for medarbejderne at benytte bus mellem Herning Midtby og DNV Gødstrup til og fra arbejde.
  
Når vej- og stoppestedsforhold i området er på plads, kan køretiden beregnes mere præcist på baggrund af prøvekørsler. Det vil sige, at der kan ske mindre ændringer i antallet af køreplantimer. 

 

Lokalrute 150 Herning – Vildbjerg:
Rute 150 kan mellem Herning Centrum og DNV Gødstrup supplerer bybusnettet, de regionale ruter og tog. Endvidere forventes det, at nogle medarbejdere på sygehuset vil bosætte sig i Skibbild/Nøvling området. Disse medarbejdere får mulighed for at benytte rute 150 til/fra arbejde.

 

Rute 150 har timedrift i dagtimer, ingen aftenafgange, 4-6 afgange i weekend. Rute 150 kører ca. 7150 køreplantimer årligt og udgiften beløber sig til ca. 3.940.000 kr. Jævnfør passagertællingen fra 2013 var der 113.568 passagerer om året. 


Da vej- og stoppestedsforhold i området endnu ikke er på plads, kan den ekstra køretid ikke opgøres endeligt, men hvis der forudsættes en ekstra køretid på 3 min., vil udgiften være ca. 400 køreplantimer x 429 kr. = 172.000 kr.

 

Samlet transporttilbud
Regionale busser:
Under forudsætning af, at Region Midtjylland omlægger rute 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing og rute 12 Herning-Aulum-Holstebro til at køre via Gødstrup, vil der til Gødstrup være regional bustransporttilbud som nedenstående - efter køreplanerne i dag: 

 • Rute 12: Timedrift i myldretid, herudover ca. afgang hver anden time. Ingen kørsel aften og weekend.
 • Rute 15: Timedrift i dagtimer, få aftenafgange og afgange ca. hver anden time i weekend.

 

Regionens serviceniveau for kørsel til det nye sygehus kendes dog ikke endnu.  

 

Togafgange med DSB:
Timedrift samt få ekstra afgange i myldretid. Det er ikke afklaret, om det bliver muligt for Arriva Tog at køre til Gødstrup fra Århus.

 

Bybusser:
Hvis ovenstående forventninger til regionens omlægning af kørsel holder, kan ny bybusbetjening til Gødstrup dækkes af principoplægget i alternativ 3 eller 4, som vil være nødvendig for også at servicere i aftentimer både på hverdage og i weekend.

 

Den økonomiske ramme vil, efter principoplæggets alternativ 3 med to busser, være på netto ca. 1.876.000 kr. årligt. I alternativ 4 med en bus vil det netto kun være ca. 40.000 kr. billigere, ca. 1.836.000 kr. årligt.  

Økonomi

For at dække meromkostningen for bybusbetjeningen af det nye sygehus, kan der anvises følgende finansieringsmuligheder: 

·         Nedlæggelse af andre ruter i bybusnettet (evt. servicebusserne)

·         Nedlæggelser på det øvrige net

·         Meromkostningen søges indarbejdet i budgetlægningen for 2017 og frem.           

 

Det skal bemærkes, at beslutningen vedrørende tilpasningen af økonomien til bybusser i forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget, vil få indflydelse på serviceniveauet på trafikbetjeningen af DNV Gødstrup.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter serviceniveau og økonomisk ramme for kollektiv trafikbetjening af DNV Gødstrup.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget anbefaler som udgangspunkt Alternativ 1, og at meromkostningen søges indarbejdet i budgetlægningen for 2017 og frem.