Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

59. Strukturtilpasning af kommunens legepladser

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Strukturtilpasning af kommunens legepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 22. april 2014, pkt. 79, at arbejde for at overdrage 29 legepladser til lokale foreninger. Byrådet tiltrådte beslutningen på møde den 6. maj 2014, pkt. 178. Man har ønsket sagen forelagt igen efter resultat af overdragelsesforretningerne forelå og forud for udfasning af de første legepladser.  

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til hvilke legepladser, der skal opretholdes ud over de 35 legepladser, som det allerede er besluttet at opretholde.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har 64 legepladser. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 22. april 2014, at 29 legepladser skulle forsøges overdraget til private foreninger. Af de 29 legepladser har der vist sig interesse for at overtage de ti. De resterende 19 legepladser, har der ikke har været interesse for at overtage. I forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2014 er der udtrykt ønske om at bevare flere legepladser end de 35, det allerede er vedtaget at bevare.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de 29 legepladser, som forvaltningen oprindeligt indstillede til udfasning, samt forvaltningens vurdering af legepladserne i tre kategorier.

1. En kategori som primært er et tilbud til en lokal forenings medlemmer (fx kolonihaveforeninger).

2. En kategori som er de legepladser lokale foreninger har vist interesse for at overtage.

3. En kategori som ingen har vist interesse for at overtage.

Hvis det politisk ønskes at opretholde flere legepladser end de 35 vedtagne, anbefaler forvaltningen at der kigges på både de som ingen har vist interesse for at overtage, og de som foreninger har vist interesse for at overtage, dette ud fra et princip om ligebehandling af borgerne.

Bilag 2 indeholder en oversigt over hele Herning Kommune, fordelt på byer eller bydele, og alle de legepladser som forvaltningen har kendskab til både private og kommunale. Alle kommunale legepladser i parker eller grønne områder er vist med et foto. Dette bilag gennemgås på udvalgsmødet.

Borgerne i de områder, hvor legepladser udfases, vil blive informeret om nærmeste opgraderede legeplads, med midlertidig skiltning på de udfasede legepladser.

De legepladser, som udfases i Herning, forstæderne og centerbyerne, udfases i årene 2015-2019. Legeredskaberne tages ned, og de redskaber, som eventuelt fortsat er brugbare, genbruges på de legepladser, som bevares. Forvaltningen udarbejder planer for de udfasede legepladser og vurderer i den forbindelse, om det er formålstjenligt at opretholde et grønt område, eller om legepladsgrunden eventuelt skal overdrages til grundsalg.

De legepladser, der udfases i landsbyerne, fjernes efterhånden som de bliver nedslidte. Flere af legepladserne vurderes at have en anseelig restlevetid. I forbindelse med den årlige hovedinspektion vurderes legepladsens restlevetid, og når det vurderes, at legepladsen er slidt op eller reduceret til ikke længere at være et reelt fritidstilbud, fjernes de sidste legeredskaber.

Økonomi

I budgetforliget for 2015 er der afsat 990.000 kr. i 2015 og 660.000 kr. i 2016 til at sikre legepladsernes kvalitet og fremtoning. Til næste udvalgsmøde vil forvaltningen udarbejde en oversigt, som viser hvordan midlerne anbefales anvendt, ud fra den politiske beslutning om, hvilke legepladser, der opretholdes.  

Fra 2017 og frem er der afsat ekstra 250.000 kr. om året til vedligehold af de legepladser, der opretholdes, så udstyr løbende kan repareres og udskiftes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det drøftes, hvilke legepladser der, ud over de allerede besluttede, skal opretholdes,
at der tages endelig stilling til, hvilke legepladser der skal udfases.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede at opretholde yderligere 5 legepladser (i Herning opretholdes Ny Møllevej og Rødtjørnvej, i Sunds opretholdes pladsen på Søgrunden, i Hammerum opretholdes efter aftale med borgerforeningen enten Kastanie Alle eller Søndermarken, og i Snejbjerg Nord opretholdes enten Engbjerg 1 eller 2 ligeledes efter aftale med Borgerforeningen). Det betyder, at der er 40 legepladser i Herning Kommune som opretholdes og opgraderes, 7-8 legepladser overdrages til borgerforeninger, kolonihaveforeninger m.v., og de resterende 16 legepladser udfases.

 

Forvaltningen bemyndiges til, indenfor det afsatte beløb i investeringsoversigten i 2015 og 2016, at planlægge og gennemføre opgraderingen af de legepladser, som opretholdes. 

Bilag

  • Bilag 1 - Skema over legepladser som jævnfør tidl beslutning indstilles til overdragelse eller udfas
  • Bilag 2 - deloversigter over legepladser i Herning Kommune