Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

65. Temadrøftelse og generel orientering om markvanding

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Temadrøftelse og generel orientering om markvanding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Trine Koch Jakobsen, Lucia Aagaard

Sagsresume

Temadrøftelse om markvanding.

Sagsfremstilling

Orientering fra forvaltningen om markvandingsområdet, herunder afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, vandplaner, administrationspraksis og eventuelle ændringer hertil.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Udvalget drøftede sagen.

 

Udvalget ønsker flg. belyst nærmere:

- mulighed for øget vandmængde pr. tilladelse,

- vandindvinding beregnet over flere år,

- tilbagetrækning af ikke udnyttede tilladelser, samt

- varighed af tilladelser.

 

Forslag til revideret administrationspraksis forelægges udvalget.