Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Ledige bevillinger til taxikørsel i Vildbjerg-området

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Ledige bevillinger til taxikørsel i Vildbjerg-området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

 

Sagsresume

Vognmanden i område Vildbjerg har besluttet ikke at ville drive taxavirksomhed længere og har 2. februar 2015 indleveret sine tre tilladelser.

 

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der fortsat skal være et geografisk afgrænset lokalområde for taxikørsel omkring Vildbjerg, og i så fald hvad antallet af tilladelser i lokalområdet skal være, samt om fritagelse for tilslutningspligten fortsat skal være en mulighed.

 

Forvaltningen har med udgangspunkt i den nuværende situation udarbejdet 2 modeller for en fremtidig taxistruktur i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at model 2, hvor Herning Taxas bestillingskontor dækker hele Herning Kommune bortset fra Aulum, godkendes.

Sagsfremstilling

Maj 2008

Den 26. maj 2008, pkt. 134, behandlede Teknik- og Miljøudvalget den fremtidige struktur for taxivognmændene i Herning Kommune efter kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007.

 

Det blev besluttet, at taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk kunne fritages for tilslutningspligten til det fælles bestillingskontor Herning Taxa på betingelse af, at den enkelte vognmand forpligtede sig til at dække lokalområdet, og at vognmanden dokumenterede dette ved at indsende vagtplaner.

 

Udvalget besluttede endvidere, at antallet af tilladelser i lokalområdet skulle tages op til revurdering ved ledighed, samt at tilladelsen til fritagelse for tilslutningspligten skulle behandles på ny i forbindelse med ledighed. Fritagelsen for tilslutningspligten blev givet for en tidsbegrænset periode på 4 år fra 1. august 2008 indtil 1. august 2012.

 

De daværende taxivognmænd fra lokalområde Aulum, Vildbjerg og Kibæk anmodede alle tre om fritagelse fra tilslutningspligten til bestillingskontoret.

 

 

 

November 2011

Vognmand Leif Schmidt fra Kibæk ønskede i efteråret 2011 at afhænde sine taxa- og busforretninger i Kibæk. Forvaltningen vurderede, at der fortsat var behov for lokal taxadækning i Kibæk-området, samt at der var privat taxakørsel til 2 tilladelser.

 

Herning Taxa tilkendegav, at de ikke ville modsætte sig en genudstedelse af en tilladelse, såfremt det skete på de tidligere gældende vilkår og herunder, at fritagelsen fra tilslutningspligten revurderedes inden 1. august 2012. Denne tilkendegivelse skete på daværende tidspunkt ud fra en vurdering af, at genudstedelse ikke ændrer på det samlede antal af taxatilladelser uden tilslutningspligt til Herning Taxas bestillingskontor, samt at det ikke forventes at påvirke de øvrige vognmænds forretning negativt. Forvaltningen var enig i disse betragtninger.

 

Udvalget besluttede derfor i møde den 21. november 2011, pkt. 269, at genopslå disse to tilladelser med det samme, på daværende vilkår, for at lokalområdets borgere ikke skulle påvirkes af vognmandens virksomhedsafvikling. Tilladelserne blev genudstedt og blev besat med to lokalt bosiddende chauffører fra hhv. Kibæk og Sdr. Felding. Efter mindre end 3 måneder ansøgte tilladelsesindehaveren fra Kibæk om at blive tilsluttet Herning Taxas bestillingskontor grundet manglende kørselsgrundlag. Dette ønske blev ikke imødekommet. Efterfølgende indleverede tilladelsesindehaveren tilladelsen, og denne blev udstedt til en vognmand bosiddende i Gjellerup.

 

April 2012

På møde 17. april 2012, pkt. besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at den tidligere besluttede struktur på taxiområdet skulle fortsætte uændret, og at fritagelsen for tilslutningspligten blev givet uden tidsbegrænsning, men at antallet af tilladelser i lokalområdet skulle tages op til revurdering ved ledighed, og der i denne forbindelse ligeledes skulle tages stilling til, om fritagelsen for tilslutningspligten skulle fortsætte.

 

Efterfølgende indleverede den tilbageværende lokale tilladelsesindehaver i Sdr. Felding også sin bevilling, og den ledige tilladelse blev udstedt til vognmanden fra Gjellerup, der dermed har to tilladelser i Kibæk-lokalområdet. Således er der ikke en lokalt bosiddende vognmand i Kibæk. Efter mindre end 4 måneder ansøgte tilladelsesindehaveren fra Kibæk om at blive tilsluttet Herning Taxas bestillingskontor grundet manglende kørselsgrundlag. Dette ønske blev ikke imødekommet.

 

Februar 2015

I Herning Kommune er der i øjeblikket følgende tilladelser til taxikørsel:

Bestillingskontoret Herning Taxa 40 vognmænd med 41 tilladelser

I Aulum 1 vognmand med 3 tilladelser

I Vildbjerg ingen tilladelser

I Kibæk/Sdr. Felding 1 vognmand med 2 tilladelser.

 

Herning Taxas bestillingskontor forventer, at der i løbet af 2015 indleveres mindst 1 bevilling grundet alder. Bestillingskontoret har budgetteret med 40 tilladelser.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at den eksisterende struktur med den geografiske opdeling indtil nu har været den mest fleksible og bedst har sikret en taxidækning i de områder af kommunen, der ligger længst væk fra Herning by. Dette skyldes, at der har været lokalt forankrede vognmandsforretninger, som primært har koncentreret sig om taxikørsel.

 

Imidlertid udfordres rentabiliteten i den lokalt forankrede taxidækning af afhængigheden af del i den faste kørsel, der udbydes af de offentlige myndigheder, samt de private virksomheder. Der er ikke lovmedholdeligt grundlag for at sikre, at den faste kørsel tildeles vognmændene i de enkelte lokalområder, hvorfor grundlaget for at drive taxiforretning udelukkende er privat kørsel, som af landtaxivognmændene oplyses som faldende.

 

Forvaltningen har med udgangspunkt i den nuværende situation udarbejdet 2 modeller for en fremtidig taxistruktur i Herning Kommune, med fordele og ulemper:

 

Model 1

Der fortsættes som nu, og de ledige bevillinger i Vildbjerg genopslås på samme vilkår som nu.

 

Taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk fritages for tilslutningspligten og forsætter som hidtil som selvstændige vognmænd med et frivilligt samarbejde med Herning Taxa om kørsel i Herning i spidsbelastningstidspunkter under forudsætning af, at disse vognmænd fortsat prioriterer serviceringen af lokalområderne.

For taxivognmændene

(Aulum, Vildbjerg og Kibæk)

For borgerne/erhvervslivet

i Herning Kommune

Fordele

Ulemper

Fordele

Ulemper

Bevarer status som selvstændige vognmænd

Risiko for, at vognmanden har for lille kapacitet til at kunne deltage i konkurrencen ved udbud af fast kørsel.

Der er som udgangspunkt taxadækning i alle lokalområder.

Ved spidsbelastninger i yderområderne, fx i forbindelse med afvikling af fast kørsel, kan der evt. være ventetid

Ingen udgifter til fælles bestillingskontor.

 

 

Ingen sikkerhed for større kapacitet af vogne i Herning by i spidsbelastningsperioder

 

 

 

Ingen sikkerhed for, at der er taxier til rådighed i yderområderne til betjening af almindelig taxikunder, da forretningen ikke alene kan baseres på privatkørsel.

 

 

 

  

 

Model 2

Område Vildbjerg og område Kibæk/Sdr. Felding lægges under det fælles bestillingskontor Herning Taxa, mens område Aulum fortsat fritages indtil videre.

 

Taxivognmanden i Aulum fritages for tilslutningspligten og forsætter som hidtil som selvstændig vognmand med et frivilligt samarbejde med Herning Taxa om kørsel i Herning i spidsbelastningstidspunkter under forudsætning af, at vognmanden fortsat prioriterer serviceringen af lokalområdet. Øvrige taxivognmænd i Herning Kommune tilsluttes det fælles bestillingskontor Herning Taxa med de rettigheder og pligter dette medfører. Herning Taxa forventes at indgå frivilligt samarbejde med omliggende kommuners taxivognmænd om kørsel uden for Herning by på spidsbelastningstidspunkter.

For taxivognmændene (undtaget Aulum)

For borgerne/erhvervslivet

i Herning Kommune

Fordele

Ulemper

Fordele

Ulemper

Alle vognmænd vil via Herning Taxa kunne deltage i kørselsudbud uanset størrelsen af de enkelte pakker, der udbydes.

Nyt radioanlæg i alle biler – depositum 63.000 kr. pr. bil, som betales tilbage ved ophør

Der er som udgangspunkt 41 vogne til at servicere hele kommunen undtaget Aulum.

Risiko for, at der ved bestilling ikke er en vogn til rådighed i lokalområdet undtaget Aulum.

Alle vognmænd deltager i almindelig taxikørsel i hele Herning Kommune undtaget område Aulum

Afgift på 6.350 kr. pr. bil pr. måned til fællesudgifter til drift af bestillingskontor.

Bedre koordinering og udnyttelse af den samlede vognkapacitet.

Risiko for at alle vogne befinder sig i Herning by i spidsbelastningsperioder.

.

Mister status som selvstændig vognmand, som selv administrerer sin kørsel.

 

 

 

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at borgerne og erhvervslivet sikres den mest fleksible og bedste taxidækning ved, at vognmændene under Herning Taxas bestillingskontor dækker hele Herning Kommune med undtagelse af område Aulum.

 

Den nuværende situation har været drøftet med Herning Taxa og taxivognmændene i Aulum og Kibæk/Sdr. Felding på bilaterale møder. Deres syn på og løsning af den nuværende situation er indarbejdet i sagens indstilling. 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter de to modeller for fremtidige taxistruktur i Herning Kommune,
at model 2, hvor Herning Taxas bestillingskontor dækker hele Herning Kommune, bortset fra Aulum, godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Model 2, hvor Herning Taxas bestillingskontor dækker hele Herning Kommune, bortset fra Aulum, blev godkendt.