Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

63. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Forslag til Vandhandleplan 2013-2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

De statslige vandplaner blev endeligt vedtaget den 30. oktober 2014. Kommunerne har herefter et halvt år til at lave forslag til handleplaner, som skal være endeligt vedtaget juni 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Vandhandleplan godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog Forslag til Vandhandleplan den 8. maj 2012, pkt. 147. Forslaget redegjorde nærmere for, hvordan indsatsprogrammerne i de daværende statslige vandplaner ville blive realiseret i Herning Kommune. Vandplanerne blev efterfølgende underkendt i december 2012, hvorfor vandhandleplanen ikke blev endeligt vedtaget af byrådet. Miljøministeren offentliggjorde i oktober 2014 de nye vandplaner.

 

Forvaltningen har revideret det tidligere forslag til Vandhandleplan, så det er i overensstemmelse med de nye vandplaner. Ændringerne drejer sig primært om bortfald af en række indsatser i forbindelse med vandløb, der er taget ud af forslaget, samt virkemidlet 'ændret vandløbsvedligeholdelse', der også er taget ud af forslaget.

 

Forslag til Vandhandleplan skal i høring i otte uger i henhold til Miljømålsloven.

 

Vandhandleplanen beskriver, hvorledes forskellige indsatser tænkes gennemført i Vandplan 2013-2015. I vandløbene er der følgende virkemidler: Åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer og restaurering. I Gødstrup Sø er virkemidlet fosforfælding.

 

På spildevands-området skal der ske ændring af flere regnvandsbetingede udløb fra fælles kloak, spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme, og forbedringer af rensningen på et dambrug.

 

På grundvandsområdet er der ingen indsats.

 

Forvaltningen anbefaler, at Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 godkendes som vedlagt.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 godkendt, dog med det forbehold, at Herning Kommune fortsat ikke finder det acceptabelt at skulle finansiere fosforfældning i Gødstrup Sø, og fortsat ønsker afklaret, hvem der har ansvaret, både fagligt og økonomisk, hvis fosforfældning ikke har den ønskede effekt på miljøtilstanden i Gødstrup Sø.

Bilag

  • Forslag til Vandhandleplan 2015