Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Sofiedalvej 27, Vildbjerg - Opførelse af ny beboelse over 250 m2

Sagsnr.: 02.34.02-P19-790-14 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Sofiedalvej 27, Vildbjerg - Opførelse af ny beboelse over 250 m2

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse efter lov om planlægning til opførelse af nyt stuehus og nye udhuse på ejendommen Sofiedalvej 27, 7480 Vildbjerg.

 

Forvaltningen finder at projektets størrelse er i strid med lovens intentioner og seneste afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, og forvaltningen anbefaler derfor et afslag, og foreslår at projektet reduceres.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler opførelse af nyt stuehus med et grundareal på 273 m2, samt udnyttet 1. sal på 182 m2. Udhuse og div. overdækninger udgør i alt ca. 234 m2, og garage på i alt 88 m2. Beboelsesarealet udgør således 455 m2.

 

Eksisterende bygninger på ejendommen fjernes, og nye bygninger placeres ca. 25 m fra disse. De nye bygninger placeres længere væk fra Sofiedalvej end den hidtidige bebyggelse.

 

Bygningerne opføres i tegl med sorte tagsten, og placeres samlet, således at ejendommen fremstår som en samlet bygningsmasse

 

Idet det samlede boligareal overstiger 250 m2, skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning, og da boligarealet ligeledes overstiger 350 m2, skal sagen forelægges udvalget til beslutning.

 

I forbindelse med overtagelse af ejendommen i september 2014 blev der foretaget udstykning, således at ejendommen efterfølgende fik et jordtilliggende på ca. 3,2 ha. Matrikelgrænserne blev samtidig flyttet, således at nye bygninger kan placeres som ansøgt.

 

Såfremt alle eksisterende bygninger, anlæg, ledninger m.v. fjernes, og arealet retableres og beplantes, vurderes det, at placering af nye bygninger med mindre bygningsmasse bør kunne tillades.

 

Det vurderes dog samtidig, at bygningsmassen er meget stor i forhold til ejendommens jordtilliggende. I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, fordi bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der som alt overvejende hovedregel tilladelse til at opføre en ny bolig på op til mellem 250 m2 og 300 m2 til erstatning for en eksisterende bolig.

 

Ved ansøgninger om boliger på mere end 300 m2 i det åbne land afhænger vurderingen af en række forhold, navnlig landskabets karakter og områdets planlægning, men også byggeriets placering, volumen og eventuel udformning, ejendommens størrelse og øvrige bygninger på ejendommen, eventuelt præcedensvirkning samt eventuelt særlige konkrete omstændigheder. Der meddeles normalt afslag på ansøgninger om boliger på mere end 400 m2, med mindre der foreligger ganske særlige forhold i den konkrete sag.

 

Ejendommen er beliggende i det åbne land, og bygningerne vil blive meget synlige. Opførelse af bygningerne med den ansøgte bygningsmasse vil derfor være i strid med Natur- og Miljøklagenævnets praksis og afgørelser i lignende sager.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at der bør meddeles afslag på det ansøgte med begrundelse i ovennævnte.

 

Sagen har været fremsendt til naboorientering, og der fremkom i høringsfasen ingen bemærkninger til ansøgte.

Økonomi

Ingen 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte på grund af bygningernes størrelse og markante fremtoning i landskabet,
at såfremt alle eksisterende bygninger fjernes og arealet retableres, vurderes det, at placering af nye bygninger med mindre bygningsmasse, bør kunne tillades.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat. 

Bilag

  • Endelig Situationsplan
  • Facader
  • OVERSIGTSKORT