Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. Salg af vejareal til ejendommen Bredgade 14, Vildbjerg

Sagsnr.: 05.01.22-P00-1-15 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af vejareal til ejendommen Bredgade 14, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup, Peter Vallentin

Sagsresume

Salg af vejareal, del af parkeringspladsen Jernbane Alle, Vildbjerg til virksomheden Eurospar Vildbjerg Aps.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejarealet sælges.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en henvendelse om køb af vejareal, del af parkeringsplads. Eurospar Vildbjerg Aps ønsker at inddrage to p-pladser på parkeringspladsen Jernbane Alle.

De to p-pladser ligger nord-øst for ejendommen - vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

Begrundelsen for ønsket er, at ejer af ejendommen Bredgade 14 ønsker at udbygge dagligvarebutikken med et flaskerum. Ejendommen er beliggende på en sokkelgrund.

 
 

 

 

Et mindre areal, vist med rødt syd-øst for bygningen, viser placeringen af en eksisterende lyskasse, som ønskes udvidet.

 

Økonomi

Ca. 45 m2 foreslås solgt for samlet pris på 99.100 kr. inkl. moms. Prisen er fastsat efter genanskaffelsesprisen for to p-pladser i Vildbjerg. Det præcise areal fastlægges endeligt efter landmåleropmåling.
 
Indtægt ved salg 99.100 kr. inkl. moms
Matrikulære ændringer og tinglysningsafgift 20.000 kr.
Anslået netto indtægt i alt 79.100 kr. inkl. moms.

 

Herning Kommune afholder i henhold til vejlovens regler udgifterne til handlens berigtigelse og matrikulær tilpasning og afstår dermed del af vejlitra 7000r.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ovennævnte areal sælges,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 til salgsindtægten på ca. 83.000 kr. ekskl. moms til Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001107 salg af mindre arealer i 2015,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 til sagens udgifter på anslået 20.000 kr. til  Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001107 salg af mindre arealer i 2015. Udgiften finansieres af salgsindtægterne,
at nettoindtægten på anslået 63.000 kr. ekskl. moms indeholdes i rammerådighedsbeløb på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.