Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Parkeringskrav til nyt bibliotek i ejendommen Østergade 8, Herning

Sagsnr.: 02.34.02-P19-331-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Parkeringskrav til nyt bibliotek i ejendommen Østergade 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med byggetilladelse til indretning af et nyt bibliotek i ejendommen Østergade 8, Herning - tidligere dagligvare- og skobutik - har forvaltningen vurderet parkeringskravet til anvendelsen.

 

Forvaltningen anbefaler et samlet krav på 85 parkeringspladser til den ændrede anvendelse til et bibliotek. De parkeringspladser, der ikke kan etableres på egen grund, etableres efter reglerne i Herning Kommunes parkeringsfond.  

Sagsfremstilling

Redegørelse og vurdering af parkeringsbehov ved indretning af Herning Bibliotek i eksisterende bebyggelse, som tidligere har været udlejet til dagligvarebutik og skobutik.
 
Forvaltningen har foretaget en nærmere vurdering af det samlede parkeringsbehov for et nyt moderne bibliotek. Primært for at sikre, at bibliotekets funktioner sker hensigtsmæssigt i forhold til den særlige beliggenhed i Herning centrum, placering i et gågadeforløb med mange butikker, tæt på øvrige offentlige institutioner, banegård, busstation, offentlige parkeringspladser, parkeringshuse m.m. Sekundært for at sikre, at der så vidt muligt tages højde for bibliotekets fremtidsvisioner og nye koncept for udlån af bøger, medier m.m., der ikke umiddelbart kan sammenlignes med grundlaget for det eksisterende bibliotek på Brændgaardvej 2 A, der blev opført i 1971 for 42 år siden.

Lokalplan

Der er ikke udarbejdet ny lokalplan for det nye bibliotek. Det fremgår af sagens behandling i Herning Byråd, at anvendelsen til bibliotek kan rummes inden for eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser.

 

Såfremt Herning Byråd havde valgt at få udarbejdet en ny lokalplan for biblioteket ville der have været foretaget et nærmere skøn over parkeringsbehovet i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan.

 

En nærmere vurdering af parkeringsbehovet skal således ske på grundlag af den gamle lokalplan, byggelovgivningen i øvrigt, arealopgørelser for eksisterende bibliotek og den praksis, der er oparbejdet inden for sammenligneligt byggeri, som er opført i nyere tid.

I vurderingen indgår også erfaringen fra andre sager, der har været foretaget mere konkret skøn for parkeringsbehov på f.eks. uddannelsesinstitutioner, idrætshaller, museum mm. I disse tilfælde har parkeringskravet ofte været angivet i lokalplaner med udgangspunkt i et nærmere skøn af Herning Byråd, og ofte med et afrundet lige antal pladser, som f.eks. forholdet 70, 75 eller 80 parkeringspladser.
 
Der er foretaget undersøgelser af brugen af de eksisterende 75 parkeringspladser på Brændgaardvej 2A, og det er ved flere lejligheder konstateret, at parkeringspladserne generelt ikke er fuldt optaget.

 

Parkeringskrav
Udvidelser og tilbygninger skal ske efter lokalplanens krav om 1 parkeringsplads pr. 50 m2. Der opføres således en tilbygning i forbindelse med indretningen på 262 m2, som vil udløse yderligere 5 parkeringspladser i forhold til lokalplanens krav. Herudover vil en indretning af en cafe medføre krav om yderligere 2 parkeringspladser.
 
Projektets disponering af tidligere kælderareal til publikumsformål, vil kræve yderligere p-pladser.

 

Det indgår i den aktuelle vurdering, at forvaltningen er blevet bekendt med, at kælderarealet gennem flere årtier har været anvendt til butiksformål, men at der ikke foreligger egentlig dokumentation herfor eller godkendelser i kommunens arkiver.


Forvaltningen vurderer, at der konkret skal etableres yderligere 5 parkeringspladser for anvendelsen af kælderen og til den almindelige brug af ejendommen til et nyt moderne bibliotek. Biblioteket baseres på en meget høj anvendelse af digitale løsninger, dvs. at brugerne f.eks. vil kunne søge og bestille bøger fra hjemmet, skolen mm. Bøger afhentes derfor ved meget korte besøg og/eller ved, at der administrativt gives adgang til at downloade digitale bøger til låntagers hjemme-pc. Det betyder, at den traditionelle udlånsydelse i fremtiden i højere grad vil ske som en selvbetjeningsløsning.

 

Der vil løbende være arrangementer i biblioteket, som ikke nødvendigvis er relateret til udlån af bøger og medier, men som periodisk vil kræve ekstraordinære parkeringsbehov. Principielt vil det ikke være anderledes end de mødeaktiviteter, der f.eks. i øjeblikket sker på Herning Rådhus eller i Mediehuset, og hvor der ikke er stillet ekstraordinære parkeringskrav i forbindelse med byggetilladelser på den baggrund.

 
Det vurderes på ovenstående grundlag, at der skal etableres 14 parkeringspladser for det aktuelle projekt, fordelt på:

  • Tilbygning, 262 m2 +5

  • Cafe ved 40 peroner +2

  • Personale +2

  • Skønnet ekstra krav +5

  • I alt +14 parkeringspladser

 

Det skønnes, at det nye bibliotek vil kræve et samlet behov på i alt 85 parkeringspladser som fordeles på 71 eksisterende parkeringspladser på ejendommen og ekstrakravet på 14 parkeringspladser udløst af udvidelse, indretning og et skønnet parkeringskrav for et moderne bibliotek.

 

Såfremt der i forløbet sker ændringer i projektet skal parkeringskravet revurderes i forhold hertil.

 

Udgifter til det antal parkeringspladser, der ikke etableres på egen grund, sker efter reglerne i Herning Kommunes parkeringsfond.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det samlede parkeringskrav på 85 parkeringspladser på det aktuelle projekt for ejendommen Østergade 8, Herning, til den ændrede anvendelse til bibliotek godkendes,

 

at de parkeringspladser, der ikke kan etableres på egen grund, etableres efter reglerne i Herning Kommunes parkeringsfond.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.