Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Tilladelse til etablering af mindelund

Sagsnr.: 04.00.00-P20-6-12 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Tilladelse til etablering af mindelund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Dansk Tamilsk Informationscenter har et ønske om at oprette en mindelund med monument over familiemedlemmer faldet i krigen på Sri Lanka.

 

Forvaltningen anbefaler, ansøgningen om mindelund på kommunale arealer afvises, og at Dansk Tamilsk Informationscenter anmodes om selv at erhverve eller leje et privat areal til formålet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede ansøgningen den 7. oktober 2013 (pkt. 244) og besluttede at udsætte sagen, idet man ønskede, at forvaltningen skulle tage kontakt til Dansk Tamilsk Informationscenter for at undersøge alternative placeringsmuligheder.

 

Mindelunden ønskes placeret i Sdr. Anlæg, Vestre Anlæg eller Mindeparken.   

 

Det er forvaltningens opfattelse, at der er tale om en princiel sag, idet det må forventes, at der vil kunne komme lignende ansøgninger fra andre befolkningsgrupper, andre trosretninger, m.m., samt at den konkrete sag vedrører en begivenhed, der ikke har tilknytning til Herning, og som Danmark ikke har deltaget i.

 

Det er således forvaltningens vurdering, at kommunale arealer ikke skal stilles til rådighed for oprettelse af mindelunde. Forvaltningen kan ikke anbefale, at kommunale arealer frasælges til anvendelsen, da placering tæt på boligområder vil kunne give anledning til eventuelle klager fra naboer.

 

Forvaltningen har derfor foreslået, at Dansk Tamilsk Informationscenter selv finder et privat areal til opførelse af mindelunden.

  

Forvaltningen har i oktober 2013 afholdt møde med repræsentanter fra Dansk Tamilsk Informationscenter for at drøfte placeringsmuligheder. Centrets repræsentanter oplyste, at de ikke havde fundet alternative placeringsmuligheder. Der blev foreslået placering ved Teglvænget, hvor centret i forvejen har et tempel, men det blev afvist, da en mindelund ikke vil være forenelig med templets religiøse handlinger.

 

Dansk Tamilsk Informationscenter oplyste, at de har behov for et areal på ca. 50-100 m2, og at de vil være villige til at købe et passende areal, og gerne i området ved Teglvænget, da det både er bynært og let tilgængeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ansøgningen om etablering af tamilsk mindelund på kommunale arealer afvises,

 

at Dansk Tamilsk Informationscenter anmodes om selv at erhverve eller leje et privat areal til formålet.
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning fra Dansk Tamilsk Informationscenter