Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

73. Kæret 5-9, Snejbjerg - Dispensation til højde på pylon

Sagsnr.: 02.00.14-P19-5-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Kæret 5-9, Snejbjerg - Dispensation til højde på pylon

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til overskridelse af byggehøjde i forbindelse med opstilling af en skiltepylon til en erhvervsvirksomhed på ejendommen Kæret 5-9, Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler et afslag til pylonens højde, idet den er i strid med retningslinjerne i Herning Kommunes skiltevejledning, Byens ansigt.

 

Sagsfremstilling

Pylonen er ansøgt med en byggehøjde på 7,24 m og ønskes opført tæt på vejskel ved Ringkøbingvej.

 

 

Pylonens placering henhører under Byens Ansigt, retningslinjer for skiltning langs indfaldsvejene, i erhvervs- og offentlige områder, som foreskriver at fritstående skilte højst må være 5 m høje og bredden svarende til en 1/5 af højden.

 

Der er ikke fundet fortilfælde, hvor der er meddelt dispensation til skiltevejledningens retningslinjer til pyloner med større højde end 5 m, og det er samtidig forvaltningens vurdering, at der ikke er særlig begrundelse for at skiltet til erhvervsvirksomheden skal fravige retningslinjerne, da synligheden er tilgodeset.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til pylonens ansøgte højde på 7,24 m, idet den er i strid med Herning Kommunes skiltevejledning, Byens Ansigt, som indeholder retningslinjer for Herning Kommunes arkitekturpolitik. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Dispensationsansøgning
  • Facadevisualisering 2
  • Situationsplan
  • Pylon