Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Agervænget 4, Herning - Overskridelse af længde i skelbræmmen

Sagsnr.: 02.34.04-P19-295-14 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Agervænget 4, Herning - Overskridelse af længde i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre en garage i skel på Agervænget 4, Herning.

 

Samlet længde af bygninger i skelbræmmen på ejendommen er herefter 18 m og kræver en helhedsvurdering.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse uden for byggeretten til længden i skel.

Sagsfremstilling

Garagen ønskes placeret i skelbræmmen og har en længde på 12 m.

Mod det andet naboskel findes et hævet opholdsareal ovenpå en delvis nedgravet kælder. Opholdsarealet har en længde på 6 m og er godkendt ved husets opførelse i 1958. Derudover er et mindre udhus under 10 m² også placeret i skelbræmmen. Dette udhus flyttes, så det ikke længere skal medregnes i længden i skel.

Samlet længde i skel på småbygninger er herefter 18 m fordelt på 2 skel.

 

Der er foretaget en helhedsvurdering, og projektet har været sendt i partshøring hos de berørte naboer.

 

Agervænget 6 er fremkommet med følgende indsigelse:

  • De ønsker ikke en mur/bygning i skel, da de vurderer, at det vil forringe værdien og brugsværdien af deres hus. Naboerne anfører, at bygningen vil skygge for sol, udkig og lys fra samtlige vinduer mod syd.

 

Naboens bygning er ifølge tegninger placeret 3,1 m fra skel mod syd og overholder dermed den sædvanlige byggeret jf. Bygningsreglementet.

Den nye garage overholder i sig selv længde og højde i skelbræmmen jf. BR-10 kap. 2.2.6 stk. 2 'Krav om max. 12 m i skel' og kunne derfor opføres indenfor byggeretten, hvis der ikke havde været andre bygninger i skelbræmmen.

 

Der er derfor ikke større skyggegener end sædvanligt forekommende i et boligområde.

 

Spørgsmålet om tabt ejendomsværdi ligger ikke inden for kommunens kompetenceområde.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan gives en tilladelse uden for byggeretten til opførelse af garagen, da den nye garage i sig selv ikke overskrider reglerne i Bygningsreglementet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse uden for byggeretten til opførelse af den ønskede garage med en længde på 12 m.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Helhedsvurdering
  • Indsigelse, Agervænget 6
  • Tegninger