Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Regelforenkling

25. Orientering om køreplanskifte på lokalrute 140 og 150 i 2016

26. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2016

27. Godkendelse af etablering af en forening for genbrugsting på genbrugspladserne

28. Anlægsregnskab for fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8 i Aulum

29. Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum

30. Anlægsregnskab for anlægsprojekter i byparker i Herning 2014 og 2015

31. Frigivelse af rådighedsbeløb til bynære grønne områder og parker i 2016

32. Anlægsregnskab for Hyttens Dambrug

33. Godkendelse af forslag til tillægsregulativ for sejlads på Skjern å

34. Nyt regulativ for Røjenkær Bæk sendes i høring

35. Fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i beskyttet natur

36. Godkendelse af vandløbsregulativer for Madum Å, Tim Å og Kærgård Å - grænsevandløb til Ringkøbing-Skjern Kommune

37. Orientering om deltagelse i EU projekt om grundvandsproblemer

38. Orientering om naturindsatsen 2015

39. Orientering om midtjysk klimaprojekt Coast tog Coast Climate Challange

40. Tilslutning til Compact of Mayors

41. KL og Regeringens aftale om sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser til virksomheder, godkendelser af husdyrbrug og byggesager

42. Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

43. Foreløbig vedtagelse af tillæg1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Ørnhøj

44. Omprioritering serviceområde 1 - 9 Budget 2017 og frem

45. Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde

46. Skærbækvej 12, Lind - Dispensation til opførelse af klyngehuse

47. Tornebuskvej 2, Hammerum - dispensation fra parkeringskrav

48. Sebbesandevej 2B, Herning - dispensation til indretning af modtagecenter for flygtninge

49. Bethaniagade 38, Herning - Flytning af byggefelt

50. Godkendelse af bemyndigelse til underskrift på huslejekontrakter

51. Herning Park Camping

52. Opkøb af vandindvindings- og stemmeret på dambrug

53. Orientering om politianmeldelse - ulovligt oplag

54. Orientering om politianmeldelse - manglende færdigmelding af nybyggeri

55. Meddelelser