Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Orientering om deltagelse i EU projekt om grundvandsproblemer

Sagsnr.: 06.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om deltagelse i EU projekt om grundvandsproblemer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Sisse Redeker

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget blev 10. august 2015, pkt. 151 orienteret om Herning Kommunes deltagelse i en ansøgning til EUs Interreg program.

Projektet har til formål at få bedre viden om konsekvenser af grundvandsstigninger som følge af klimaforandringer. Herning Kommune og Herning Vand vil have et særligt fokus på Sundsområdet i projektet.

 

Ansøgningen er nu godkendt og programmet er i gang.

Forvaltningen deltager i en række partnerskabsmøder, hvor det sammen med Herning Vand A/S skal vurderes, hvor stort et projekt, der vil være ressourcer til og behov for.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som tidligere beskrevet er formålet med projektet, at blive bedre til at kunne forstå de udfordringer, der er forbundet med en styring af grundvandsspejlet. Sunds er placeret i et fladt sandet landbrugsareal. Grundvandsspejlet i byen og det omkringliggende landbrugsareal er meget tæt på overfladen og reagerer meget hurtigt på stigende nedbør. Kombinationen af renoveringen af kloakrør, mindre dræning og ekstra nedbør i et fremtidigt klima, forventes at give problemer med højt grundvandsspejl.

Håndtering af et stigende grundvandsspejl vil blive undersøgt med nye metoder og ved at indføre viden fra andre partnerlande med ekspertise inden for dette område. Hvis det er muligt, vil der blive foreslået mulige pilotprojekter, som kan testes og introduceres til de relevante interessenter.

 

Projektet kan også belyse konsekvenser for et stigende grundvandsspejl i forhold til nye udstykninger. Her vil der blive peget på et passende projektområde.

 

Forvaltningen vil lave en eller flere projektbeskrivelser med tilhørende forslag til finansiering frem mod en politisk behandling på mødet den 30. marts. Finansieringen af projekterne vil ske med en fordeling mellem Herning Vand og Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.