Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

48. Sebbesandevej 2B, Herning - dispensation til indretning af modtagecenter for flygtninge

Sagsnr.: 02.34.02-P19-54-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Sebbesandevej 2B, Herning - dispensation til indretning af modtagecenter for flygtninge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er modtaget ansøgning om indretning af modtagecenter for flygtninge på den tidligere produktionsskole, beliggende Sebbesandevej 2B, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler at der med henvisning til de særlige muligheder for at fravige lokalplaners anvendelsesbestemmelser, at der dispenseres til midlertidig opholdssted til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6, på ejendommen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på møde den 20. januar 2016, besluttet at indrette modtagecenter for flygtninge på den tidligere produktionsskole på ejendommen, såfremt myndighedsgodkendelse kan opnås.

 

Det ansøgte kræver dispensation fra §3, anvendelsesbestemmelserne, i lokalplan nr. 41.OF11.1 - Gældende for et område omkring produktionsskolen på Sebbesandevej 2, Tjørring.

 

Jf. planlovens kapitel 2e - midlertidige opholdssteder til flygtninge, § 5u - kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.

 

Dispensationer til etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge skal være tidsbegrænset og kan højst gives med en varighed på 5 år fra meddelelsen. Dette vil fremgå af tilladelserne når de behandles.

 

Ansøgningen er sendt i naboorientering den 21. januar 2016 og eventuelle bemærkninger vil foreligge til udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dispenseres fra anvendelsesbestemmelser i lokalplan nr. 41.OF11.1, til midlertidig opholdssted til flygtninge, på ejendommen Sebbesandevej 2B, Herning, for en periode på 5 år, med henvisning til planlovens særlige kap. 2e, § 5u og med baggrund i integrationslovens § 12,stk 6.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Luftfoto
  • Naboorientering kommentar 010216.pdf
  • Naboorientering - Bemærkninger