Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Skærbækvej 12, Lind - Dispensation til opførelse af klyngehuse

Sagsnr.: 02.00.00-P19-7-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Skærbækvej 12, Lind - Dispensation til opførelse af klyngehuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen, Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med erhvervelse af et grundareal ved Fjederholt Å - tidligere Skærbæk Savværk - ønskes der dispensation fra lokalplan nr. 69.L8.1, til opførelse af 22 nye boliger grupperet i klynger af 4 - 8 boliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres til det ansøgte ud fra en generel vurdering af, at der ikke er tale om udvidelser i forhold til lokalplanens bestemmelser, men derimod ændringer, som er reducerede i forhold til lokalplanen.

Sagsfremstilling

Det ansøgte er omfattet af lokalplan nr. 69.L8.1. Lokalplanen er fra 2006, og er oprindelig udarbejdet som en projektlokalplan til et projekt, der aldrig blev realiseret. Der har gennem årene været flere forsøg på at realisere projekter på ejendommen. I 2008 og igen i 2013 blev det forsøgt at skabe et nyt projekt på ejendommen. Lokalplanen har et samlet areal på cirka 5,7 ha inkl. areal udlagt til naturområde langs åen.

 

Lokalplanen er udarbejdet med mulighed for at opføre et større nybyggeri med cirka 35 boliger bygget som række-, kæde eller længdehuse. Projektgrunden er beliggende syd for Lind og i nærheden af landsbyen Skærbæk, lige ned til det naturskønne Fjederholt Å og lige ved hovedvejen rute 18, Skærbækvej, som forbinder Herning og Brande.

 

Det fremsendte forslag med cirka 22 boliger kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen:

 

§ 2.2 Lokalplanen opdeles i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag nr. 1

 

 

Den eksisterende bebyggelse i delområde II ønskes nedrevet, da den i henhold til bygherre er utidssvarende, og bygherre mener, at der kan skabes en bedre bebyggelsesplan, hvis delområde II inkluderes i delområde I.

 

§ 5.4 Indenfor delområde I må der ikke udstykkes storparceller med et areal mindre end 1.500 m² (inkl. byggefelt)

 

 

Der ønskes dispensation fra § 5.4 i forbindelse med at omdanne bebyggelsen fra række- /kædehuse til klyngehuse med egen matrikel. Nye matrikler vil ikke blive mindre end 700 m2.

 

§ 7.1 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter

 

 

Der ønskes dispensation til en ændret bebyggelseplan, som bygherre vurderer i højere grad vil kunne realiseres og efterkomme områdets efterspørgsel.  

 

§ 8.1 Facadebeklædning skal overvejende fremstå i træ, der er malet sort eller

          svenskrød. Mindre bygningsdele kan dog fremstå i andre materialer som

          metal, glas eller i pudset eller vandskuret murværk. Pudset og vandskuret

          murværk skal fremstå i farverne hvid eller sort.

 

 

Der ønskes dispensation fra § 8.1, i det bygherre mener, at muligheder for facadematerialer er for snævert og gør projektet svært at realisere. Der anmodes om dispensation til at bebyggelsens facader også kan udføres i mursten i grålige nuancer samt mindre bygningsdele i ubehandlet / oliebehandlet træ.

 

Forvaltningen har, i samarbejde med bygherren, tilpasset projektet i forhold til lokalplanen, og det vurderes, at projektet, med de ansøgte dispensationer, er i tråd med lokalplanens principper, og at de ansøgte dispensationer vil give mulighed for realiseringen af en 10 år gammel projektlokalplan.

 

Forvaltningen vurderer, at det overordnede indtryk af den ønskede bebyggelse, ikke er en væsentlig ændring i forhold til lokalplanen, og da der ikke er tale om dispensationer, som fraviger og påvirker omgivelserne, har det ansøgte ikke været sendt i høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 69.L8.1., til § 2.2, § 5.4, § 7.1 og § 8.1 til det ansøgte.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

  • Dispensationsansøgning til lokalplan.pdf
  • Lokalplan nr. 69.L8.1 - Kortbilag nr. 2
  • Bebyggelsesplan fra projekt