Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

45. Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Der foreligger referat fra Landbrugsrådsmøde den 17. november 2015.

 

På mødet blev Herning Kommunes administrationspraksis vedrørende delvis kontinuitetsbrud og delvis bortfald af produktionstilladelse på landbrug drøftet. Det blev aftalt, at Herning Kommune og Heden og Fjordens Rådgivningscenter sammen skulle afklare spørgsmål og uklarheder om delvis kontinuitet.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt Landbrugsrådsmøde den 17. november 2015 hos Herning Kommune.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Heden og Fjorden og Herning Kommune.

 

Deltagere i mødet er Jens-Berhard Knudsen og Anne Marie Søe Nørgård fra Teknik- og Miljøudvalget, Anders Just og Birger Jensen

fra Familielandbruget Midtvest/Vestjylland, Karsten Willumsen og Jørgen Krøjgaard fra Herning-Ikast Landboforening og Kjeld Nørgaard, Brian Møller Lauridsen og Helle Borum fra Heden og Fjorden samt repræsentanter fra administrationen i Herning Kommune.

 

Vedhæftet er referat og oplæg til de enkelte punkter.

 

På mødet orienterede Forvaltningen om administrationspraksis vedrørende delvis kontinuitetsbrud og delvis bortfald af produktionstilladelse på landbrug. Der administreres ud fra en klagenævnsafgørelse, der siger at 15 % reduktion i dyreholdet i forhold til godkendt produktion er omfattet af kontinuitetsreglen. Det blev der fra landbruget stillet spørgsmålstegn ved.

 

Forvaltningen har derfor efter aftale med Seges og Heden og Fjordens Rådgivningscenter henvendt sig til Natur- og Miljøklagenævnet og bedt om en uddybning af afgørelsen. I svarbrevet har Klagenævnet præciseret, at man ikke anser en reduktion på 15 % af dyreholdet som naturlige produktionsudsving.

 

”…. Heri ligger også, at nævnet ikke har anset en produktionsnedsættelse på 15 % i en periode på 3 år for omfattet af udtrykket ”naturlige produktionsudsving”…..”(mail fra klagenævnet 22-12-2015).

 

Forvaltningen har efterfølgende modtaget et forslag fra Heden og Fjorden omkring først at se på reduceret dyrehold, hvis reduktionen udgør minimum 25 %. (se nedenfor)

 

Forvaltningen har efterfølgende haft dialog og korrespondance med Heden og Fjordens Rådgivningscenter og er af den opfattelse, at der nu er enighed om tolkningen af kontinuitetsbrud.

 

Forvaltningen vil foretage et skøn, hvis en produktion reduceres med 15 % eller derover i en periode på mere end 3 år. På baggrund af dette skøn vurderes det, om produktionen skal nedskrives. Hvis produktionen derimod ligger på 10 % vil forvaltningen også tage en snak med landmanden, men kun nedskrive produktionstilladelsen, hvis nedgangen skyldes at landmanden ikke har fået bygget en ny stald og aldrig vil få den bygget.       

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Kontinuitet
  • Referat fra Landbrugsrådsmøde