Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

42. Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

Sagsnr.: 06.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til spildevandsplan godkendes endeligt. 

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2015 - 2025 bygger videre på den eksisterende spildevandsplan og tillæggene hertil. Dette gælder bla. Tillæg 18 fra 2013, som omfattede hele den nordlige del af kommunen. Ved vedtagelse af dette tillæg, blev der f.eks. indført 5 års frist for orientering om separeringskrav til grundejerne.

 

Planen er digital og kan læses ved at trykke på dette link: http://spildevandsplan.herning.dk/

 

I det vedhæftede bilag til dagsordenen gennemgås spildevandsplanens fokusområder.

 

Her skal særligt fremhæves:

 

Frist for separering på egen grund:

I spildevandsplan 2015 - 2025 foreslås det, at borgere i områder, hvor spildevand og regnvand skal separeres i planperioden, skal gennemføre separering på egen grund med en frist på minimum 5 år. Der er tidligere vedtaget tillæg 4, 5, 6, 18 og 20 (4270 ejendomme), hvor ejendommene har fået frister på 3 - 5 år for separering på egen grund. Disse frister fastholdes. Tillæggene blev vedtaget af Byrådet henholdsvis marts 2013, december 2013 og maj 2014.

 

Den gældende spildevandsplan blev vedtaget i Byrådet den 22. juni 2010 og omfatter områder, der er planlagt separeret, men som der indtil videre ikke er indledt påbudsprocedure overfor. For disse områder, er der pt. gået 5 år siden vedtagelse af spildevandsplanen, og Herning Kommune kan vælge at meddele påbud med en kortere frist end 5 år, eller at give yderligere 5 års frist. Forvaltningen anbefaler, at der gives en ny frist på 5 år, fordi de pågældende borgere endnu ikke er blevet skriftligt orienteret om separering. Der er taget hensyn til yderligere 5 års frist i Herning Vand A/S investeringsoversigt.

 

Ved behandlingen af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev der vedtaget en frist på minimum 5 år for separering på egen ejendom fra endelig vedtagelse af spildevandsplanen. Fristen gælder alle af spildevandsplanen omfattede ejendomme, som endnu ikke er skriftligt orienteret om separering på egen ejendom. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

Vedtaget procedure for orientering af berørte borgere i forbindelse med separatkloakering på egen grund er vedlagt som bilag.

 

Nedsivningsundersøgelser

For at imødekomme de stigende regnmængder og de problemer, det kan give i afløbssystemet, udføres regnvandshåndtering i nye byggemodninger efter princippet separat håndtering af regn- og spildevand, hvor spildevandet ledes til renseanlæg og regnvand, så vidt muligt, håndteres ved nedsivning eller anden lokal anvendelse af regnvand (LAR) i oplandet.

 

Spildevandsplanen indeholder kort, der viser oversigt over nedsivningsmuligheder for regnvand, med inddragelse af hensyn til bl.a. grundvandssårbarhed og grundvandsstand. Der er ca. 300 ha, hvor det er muligt at nedsive regnvand. Det er i Stakroge, Sdr. Felding, Karstoft, Skarrild, Arnborg, Fasterholt, Kølkær, Høgild, Skærbæk, Kollund, Hauge, Kibæk, Skibbild, Tjørring, Vildbjerg, Sørvad, Aulum, Simmelkær, Ilskov, Hodsager og Sunds.

 

Når et område er udlagt til nedsivning i spildevandsplanen, etableres der spildevandskloak, og Herning Vand A/S´ anlægs- og driftsudgifter for området er lavere. En estimeret anlægsbesparelse er ca. 25 %.

 

Når der spildevandskloakeres udgør tilslutningsbidraget ca. 29.000 kr. mod ellers ca. 48.000 kr. ekskl. moms pr. ejendom.

 

For at kunne indarbejde projekter for lokal regnvandshåndtering i de kommende lokalplaner, herunder reservere plads til nødvendige anlæg, hvor nedsivningsforholdene er gode, er det vigtigt på forhånd at vide, om området giver mulighed for nedsivning. Derfor skal nedsivningsforhold fastlægges ved detailundersøgelser senest i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

 

I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner ses der i dag på mulighed for lokal regnvandshåndtering, men kun i de tilfælde, hvor en byggemodner frivilligt undersøger forholdene, eller hvor Herning Kommune vil betale, bliver der udført konkrete undersøgelser. Erfaringsmæssigt er det nødvendigt med 1 analyse pr. ha og den samlede pris herfor er 15.000 - 20.000 kr. pr. ha

 

Spildevandsplanen kan foreskrive, at byggemodner betaler for undersøgelserne. I forbindelse med grundsalget kan udgiften til jordbundsanalyser - uanset udfaldet heraf - indarbejdes i grundprisen. For kommunale udstykninger er det Herning Kommune eller den private udvikler, der indtil da bærer omkostningerne. Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor en lokalplan enten ikke vedtages/realiseres, eller der går lang tid (år) før eventuel byggemodning/salg, og der er dermed risiko for en forsinket tilbagebetaling eller et decideret tab.

 

En anden mulighed er, at Herning Kommune med vedtagelse af miljø- og servicemål i spildevandsplanen, pålægger Herning Vand A/S, at betale for disse nedsivningsundersøgelser.

 

Ved behandling af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev det vedtaget at indføre miljø- og servicemål, således at Herning Vand A/S skal betale for omkostninger til nedsivningsundersøgelser. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

 

 

 

Klimafaktor

Hvor regnvand udledes til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb, eller hvor der er risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje etc. vil dimensionering af nye regnvandsbassiner fremadrettet ske ved anvendelse af en klimafaktor på 1,3. I de 17 kloakoplande, som er udpeget i Herning Kommunes Klimatilpasningsplan, skal dimensionering af regnvandsbassiner ligeledes ske med anvendelse af klimafaktor 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. En klimafaktor på 1,3 betyder, at regnvandsbassiner overdimensioneres med 30 % for at tage højde for fremtidig forventet regnintensitet pga. klimaforandringer.

 

Den fastsatte klimafaktor kommer fra anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift 30, hvor der er valgt en planlægningsperiode på 100 år og overløb af bassin hvert 10 år. Det er også muligt at vælge en planlægningsperiode på 50 år, så bliver klimafaktoren 1,15.

 

 Ved den foreløbige vedtagelse af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev der vedtaget at klimafaktoren til dimensionering af nye regnvandsbassiner med udledning til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb mv, samt bassiner fra 17 kloakoplande fra Klimatilpasningsplanen skal fastsættes til 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

 

Serviceniveau

På mødet den 8. juni 2015 var der en drøftelse af serviceniveauet.

 

Det serviceniveau, der er gældende for spildevandsplanen, er følgende:

 

Kloaknettet skal designes og driftes således, at der højest må ske opstuvning til terræn i separatkloakerede områder hvert 5. år og i fælleskloakerede områder højst hvert 10. år.

 

Dette er fastlagt ud fra Ingeniørforeningens/Spildevandskomiteens skrift 27, som er normen for dimensionering af afløbssystemer i Danmark. I praksis betyder det, at såfremt en forsyning ikke overholder denne norm / dette serviceniveau (eller serviceniveauet besluttes lavere), vil en skade som følge af oversvømmelse være ansvarspådragende. 

 

Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der foretages en miljøvurdering af spildevandsplanen. Miljøvurderingen kan læses som en del af spildevandsplanen i det vedhæftede link.

 

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre planen i forhold til den aktuelle miljøstatus. Resultatet af miljøvurderingen vil i korte træk blive gennemgået på mødet.

 

Høring af forslag til spildevandsplan:

Forslag til spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden 28. oktober 2015 til 23. december 2015. Samtidig er forslaget sendt i høring hos Naturstyrelsen samt hos de berørte nabokommuner. Der er ikke kommet bemærkninger.

 

Der er efter den offentlige høring foretaget mindre redaktionelle ændringer af planen. Det er små justeringer eller præciseringer, der vurderes ikke at give anledning til ny høring af planforslaget.

 

Efter forslag til spildevandsplan blev sendt i offentlig høring er Forvaltningen blevet bekendt med, at der er kloakoplande, som ved en fejl ikke er kommet med i forslaget. Disse oplande vil blive tilføjet som tillæg til planen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 endeligt vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Tids- og økonomiskema til TMU 8-2-2016
  • notat spildevandsplan bilag TMU 21. sep 2015
  • Procedure orientering af borgere ved separering bilag TMU 21. sep 2015