Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

30. Anlægsregnskab for anlægsprojekter i byparker i Herning 2014 og 2015

Sagsnr.: 04.01.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Anlægsregnskab for anlægsprojekter i byparker i Herning 2014 og 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojekter i byparker i Herning 2014 og 2015. Alle anlægsprojekter blev udført i 2015.

 

Sagen er tidligere behandlet i Byrådet den 27. januar 2015, pkt. 24, hvor der blev meddelt en bevilling på 552.000 kr. Herudover har sagen været behandlet på møde i Byrådet den 23. juni 2014, pkt. 221, hvor der meddelt en bevilling på 201.000 kr. Det vil sige en samlet bevilling på 753.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskab for anlægsprojekter i byparker i Herning 2014 og 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekterne omfatter realisering af portal og blomsterhave i Vestre Anlæg, renovering af træbroer i temahaverne i Mindeparken samt oprensning af "Halvmånesøen" i Søndre Anlæg.

 

 

  

 

Ny blomsterhave i Vestre Anlæg

 

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrugt kr.

Forskel kr.

020065

Diverse anlægsarbejder i byens parker

753.000

795.961

- 42.961

 

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 795.961 kr., og dermed et merforbrug på 42.961 kr.

 

Merforbruget skyldes følgende:

Uforudsete ekstraudgifter til slamhåndtering i forbindelse med oprensning af "Halvmånesøen" i Søndre Anlæg. Søen indeholdt mere slam end beregnet, og slammets beskaffenhed krævede særlig håndtering i forbindelse med afvanding og deponi.

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede regnskab for 2015. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Foto fra Mindeparken_Sønder Anlæg_Vestre Anlæg