Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Regelforenkling

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

Byrådet har opfordret kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af kommunen selv. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne. Målet er at frigøre ressource decentralt.

 

Alle udvalg opfordres til at give input til, hvor regelforenklingerne kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Direktionen har iværksat en proces for at få input fra decentrale institutioner. Supplerende opfordres udvalgene til at byde ind. 

 

Forvaltningen har bl.a. følgende forslag:

 

-

Skovbyggelinjer i et område reduceres automatisk til for eksempel 30 m, når området med vedtagelse af en lokalplan flyttes fra landzone til byzone. Forslaget vil betyde mindre administration og samtidig begrænse modstanden mod rejsning af bynær skov, der i nogle sammenhænge, på grund af 300 m skovbyggelinjer, opfattes som begrænsende for byudvikling i øvrigt. 

En lille offentlig skov på ½ ha udløser pga 300 m skovbyggelinjer restriktioner for et areal på op mod 35 ha, eller administrative opgaver med at dispensere fra eller reducere dem. Det giver ikke mening i områder, hvor man har besluttet, at der skal være by.

-

Kartoffelvand skal ud af Slambekendtgørelsen, således det kan afhændes som gødnignsprodukt. Hvis der gives godkendelse til dette, vil de kommuner (Herning inklusiv), hvor der udspredes kartoffelvand på markerne, ikke længere skulle administrere tilladelser til udspredning af dette produkt. Dermed vil der i forvaltningen være et reduceret tidsforbrug på behandling af slamsager.

-

Flere bemyndigelser fra udvalget til forvaltningen, fx dispensationssager. Vil give en hurtigere sagsbehandling overfor borgere og virksomheder.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter eventuelle input til regelforenkling.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget drøftede forvaltningens forslag.

 

Forslagene vedlægges som bilag til sagens videre behandling.

Bilag

  • Indkome forslag til regelforenkling i Teknik og Miljø