Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

242. Anlægsbevilling - Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-13 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsbevilling - Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.126.000 kr. til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der overført 559.000 kr. fra 2012 samt afsat 567.000 kr. i 2013, i alt 1.126.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor store dele af vejbelægningen bliver brudt op.

 

Beløbene foreslås anvend til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet i blandt andet Grønnegade og Danmarksgade i Herning.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den foretages i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.126.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222054 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af de på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 559.000 kr. og 567.000 kr., i alt 1.126.000 kr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.