Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

247. Vådområde projekt ved Karstoft Å

Sagsnr.: 06.02.00-P19-17-10 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Vådområde projekt ved Karstoft Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 8. august 2011 (pkt. 172) at der skulle udarbejdes en realiseringsansøgning til vådområdeprojekt ved Karstoft Å. Beslutningen blev taget på grundlag af forundersøgelsen i projektområdet. Forvaltningen modtog tilsagn om realisering d. 12. juli 2012, hvorefter NaturErhvervstyrelsen gik i gang med jordfordelingen.

 

Vådområdeprojektet er en del af vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjords plan for fjernelse af kvælstof til Ringkøbing Fjord i forbindelse med aftalen om Grøn Vækst. Der er 4 lodsejere, der ikke ønsker deltagelse i projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at vådområdeprojektet opgives, og der fremsendes et orienteringsbrev til involverede lodsejere samt en orientering til vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjord.

Sagsfremstilling

Beslutningen i 2011 omkring udarbejdelse af en realiseringsansøgning til vådområdeprojekt ved Karstoft Å, var baseret på en forundersøgelse udarbejdet af Herning Kommune og det rådgivende ingeniørfirma Orbicon. Forundersøgelsen viste en generel villighed til projektet under de givne støtte- og købsmuligheder. Der var på daværende tidspunkt to lodsejere, som ikke ønskede projektet gennemført. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at fortsætte projektet omkring etablering af vådområde ved Karstoft Å.

 

NaturErhvervstyrelsen

Efter modtagelse af tilsagn om realisering i juli 2012 opstarter NaturErhvervstyrelsen forhandlinger med de lodsejere, der via den ejendomssmæssige forundersøgelse, har ønsket at indgå i jordfordeling ved køb eller salg af projektjord.

 

Der er løbende afholdt statusmøder i denne proces, men der er ikke fundet en løsning indenfor de givne virkemidler, der har tilfredsstillet de involverede lodsejere.

NaturErhvervstyrelsen har derfor anmodet Herning Kommune om en stillingtagen til den nuværende situation, som efter styrelsens vurdering er vanskelig.

 

Den nuværende situation

I den mellemliggende periode, fra forundersøgelsen og indtil i dag, er der yderligere to lodsejere i den centrale del af projektområdet, som tilkendegiver, at de ikke ønsker at deltage i vådområdeprojektet.

 

Der er handlet jord centralt i projektområdet. Situationen er dermed ændret i forhold til forundersøgelsen, i det der skal forhandles med en ny lodsejer. Denne lodsejere stiller vilkår omkring jordfordelingen, som hverken NaturErhvervstyrelsen eller Herning Kommune kan imødekomme.

 

En anden lodsejere, uden omdriftsmæssige interesser indenfor projektområdet, har ændret holdning i forhold til projektet. Hverken NaturErhvervstyrelsen eller Herning Kommune har forhandlingsmuligheder, der kan ændre dette.

 

Samlet set resulterer det i, at der i den centrale del af projektområdet, er 4 lodsejere som på nuværende tidspunkt ikke ønsker projektet gennemført. De ejer tilsammen ca 30% af det samlede projektområde. Det er derfor ikke muligt at tage de pågældende lodsejeres jord ud af projektet. Herved ville kvælstofomsætningen indenfor projektet blive for lavt i forhold til krav ved tilsagn om realisering.

 

Forvaltningen ser derfor ingen muligheder for at kunne gennemføre etablering af et vådområde ved Karstoft Å ad frivillighedens vej og anbefaler, at projektet opgives.

 

Hvis projektet skal gennemføres vil det således skulle ske ved ekspropriation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vådområdeprojektet ved Karstoft Å opgives,

 

at de involverede parter, herunder Vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjord, orienteres om at vådområdeprojektet opgives.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.