Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

246. Helhedsorienteret projekt i Lundby Bæk og Tved Bæk i Aulum By

Sagsnr.: 06.02.03-P20-4-12 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Helhedsorienteret projekt i Lundby Bæk og Tved Bæk i Aulum By

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Lise Kjær Poulsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune har i løbet af foråret 2013 samarbejdet om et helhedsorienteret vandløbsprojekt i Aulum. Projektet har dermed, ud over forsinkelse af overfladevandet, også til hensigt at forbedre vandkvaliteten i vandløbet, ved at etablere regnvandsbassiner langs vandløbet. Ideen er at tænke hele Aulum Bys grønne kile ind i projektet og gennemføre et bredere og bedre naturgenopretningsprojekt med en høj grad af byforskønnende effekt til glæde for byens borgere.

 

Projektet indeholder udover håndtering af overfladevand i Aulum by også genslyngning af vandløbene Lundby Bæk og toppen af Tved Bæk, etablering af sandfang, udlægning af gydegrus samt etablering af stisystemer og opholdssteder i den grønne kile.

 

Forvaltningen anbefaler, at helhedsprojektet i Aulum by realiseres i samarbejde med Herning Vand A/S.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S og Herning Kommune har i forbindelse med Spildevandstillæg nr. 18 udarbejdet et helhedsprojekt i Aulum by. Projektet udspringer af et fremtidigt behov for at separere i Aulum og det medfølgende behov for regnvandsbassiner.

 

Ved at udvide projektet til at være mere end etablering af søer i den grønne kile i byen, bliver det samlede projekt et løft til de bynære grønne områder og naturen i Aulum.

 

Projektet indeholder også fastholdelse og forbedring af de rekreative forhold, idet der laves træbeskæring og etableres stier langs vandløbet for at sikre udsynet til vandløbet. Dermed giver projektet en unik mulighed for at integrere det våde element synligt og bynært med såvel stor natur - som rekreativ værdi.


Der er mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune aftalt en fordelingsnøgle i forhold til reetablering og nyanlæg af stier, fjernelse og ny beplantning af træer samt de genslyngede strækninger af vandløbet, der ikke er direkte påvirket af regnvandsbassinerne.

 

Arealerne ejes af Herning Kommune. Byrådet behandlede på møde den 19. juni 2012 (sag nr. 192), hvor Herning Vand A/S får tilladelse til at anlægge bassinerne mod at betale erstatning efter gældende praksis.

Økonomi

Udgiften, som Herning Kommune skal afholde til det samlede projekt, opgøres til 130.000 kr. Beløbet afholdes inden for den ordinære driftramme på serviceområde 04 Grønne Områder for vandløb, konto nr. 071-00-512-08 og SO 04 Skove og Naturområder, konto nr. 020-22-587-00

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at helhedsprojektet i Aulum by realiseres i samarbejde med Herning Vand A/S,

 

at kommunens bidrag til realiseringen finsieres indenfor driftsramme SO 04, vandløb konto nr. 071-00-512-08 og SO 04 Skove og Naturområder, konto nr. 020-22-587-00.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Projektskitse
  • Oversigtskort2_Lundby Bæk og Tved Bæk Aulum