Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Orientering om beskæftigelsesprojektet "Naturen som løftestang"

205. Resultat fra brugertilfredshedsundersøgelsen august 2017

206. Forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

207. Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

208. Foreløbig vedtagelse af tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Fasterholt

209. Bauneparken 36, Sørvad - Dispensation til byggeri udenfor byggefelt

210. Orientering om Toftvej 17, Agerfeld - Godkendelse af ændret anvendelse til bolig

211. Lind Hovedgade - dispensation til restaurantformål

212. Orientering om løsningsforslag vedr. overskridelse af driftsbudgettet på SO 01 Byggemodning

213. Drøftelse af løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning

214. Salg af areal

215. Salg af kommunalt areal

216. Temadrøftelse af forslag til rammer for opgradering af genbrugspladsen i Herning

217. Orientering om økonomi

218. Meddelelser