Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

211. Lind Hovedgade - dispensation til restaurantformål

Sagsnr.: 01.00.00-P19-19-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Lind Hovedgade - dispensation til restaurantformål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af ejendommen 14ao Lind By, Rind har ansøgt om dispensation til lokalplan 61.C3.1 for centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej. Ejendommen har tidligere været anvendt til dagligvarebutik. Ejer ønsker nu at etablere pizzeria samt butik med tilhørende lagerfaciliteter. Pizzeriaet som restaurant er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt, og at der udarbejdes ny lokalplan, så en dispensation kan gøres permanent. Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov, som er bekendtgjort den 15. juni 2017.

 

Byplanudvalget besluttede 30. oktober 2017, pkt. 166, at der igangsættes ny planlægning for området omfattet af gældende lokalplan 61.C3.1, Centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej, såfremt Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation. 

Sagsfremstilling

Nuværende lokalplans anvendelsesbestemmelser giver ikke mulighed for restaurant. Det er forvaltningens vurdering, at et pizzeria vil passe godt ind i områdets eksisterende struktur. Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af det ansøgte materiale bør igangsættes ny planlægning for området.

 

  

Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives dispensation til anvendelsesbestemmelser til restaurant i lokalplan 61.C3.1, således at ansøger ikke skal afvente udarbejdelsen af ny lokalplan forud for, at kunne tage eksisterende bygning i brug, Se bilag A - Udkast til dispensation.

 

Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort den 15. juni 2017. Med planlovens § 19 stk. 1 kan der gives dispensationer til en lokalplans anvendelsesbestemmelser i op til 3 år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger samt, at kommunen kan stille vilkår om, at fjernelse af bygninger, anlæg m.v. ved dispensationens udløb skal ske uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke vil være omfattet af lokalplanpligt foruden den manglende mulighed for restaurant i lokalplan 61.C3.1's anvendelsesbestemmelser.

 

Byplanudvalget besluttede 30. oktober 2017, pkt. 166, at der igangsættes ny planlægning for området omfattet af gældende lokalplan 61.C3.1, Centerområde ved Lind Hovedgade og Kollundvej, såfremt Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation. 

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så eksisterende bygning kan tages i brug hurtigst muligt, og med henvisning til, at der udarbejdes ny lokalplan, så dispensation kan gøres permanent.
Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.