Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

207. Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen-Louise Smidth, Mathias Utoft Jørgensen, Pia Colstrup, Sofie Britze

Sagsresume

I forbindelse med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for fastlæggelse af model for friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden/"Elmers Hus" i Søby. Ud fra de alternative forslag, fremlægges forskellige modeller, som graduerer tilbud for ophold og formidling ved Vejerboden og andre steder i Søby.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2017, pkt. 193, at udsætte sagen, og at forvaltningen undersøger alternativer til de 4 fremlagte modeller, som fremlægges på et kommende møde.

 

Sagen er opdateret med alternative forslag jfr. Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning. 

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og tager stilling til, hvilken model eller hvilke anlæg, der skal være ved Vejerboden eller andre steder i Søby.

Sagsfremstilling

Sagen er opdateret med alternative forslag jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2017, pkt. 193.

 

Fritstående toilet - handicapvenligt

Den optimale placering for denne bygning vil være ved siden af Vejerboden eller på parkeringspladsen overfor Vejerboden, da det er det naturlige samlingspunkt for besøgende, idet mange af stierne samles og går ud derfra. 

Formidling og information om området vil kunne etableres i planche/skilteform ved siden af toiletbygningen.   

Anslået pris: 350.000 kr. Se også i økonomiafsnit vedr. udspecificering af prisen.

  

Madpakkehus og toilet ved Søby Brunkulsmuseum

Muligheden for offentlig adgang til Søby Brunkulsmuseums madpakkehus og etablering af offentligt toilet er drøftet på Søby Brunkulsmuseums bestyrelsesmøde den 27. oktober 2017. Referat fra bestyrelsesmødet er vedlagt som bilag.

  

Alternative udsigtstårne

Der er indhentet overslagspriser og skitser på alternative udsigtstårne. Det oprindelige udsigtstårn er udformet i corteen stål (levetid 50 år).

 

Et udsigtstårn med samme udtryk og med samme dimensioner udformet i sort stål (levetid 10-30 år).

Overslagspris: 390.000 kr.

 

Et udsigtstårn i egetræ og stål, som kombinerer udtrykket fra det oprindelige udsigtstårn og fugletårnet

Overslagspris: 170.000 kr. 

 

Et udsigtstårn i træ i samme udtryk som fugletårnet med en lidt større platform.

Overslagspris: 150.000 kr.

   

Nødtørftig renovering af Vejerboden inkl. baghus

Renovering af råhuset med nyt tag (stålplader med tagstensprofil), udvendigt murværk renoveres i fornødent omfang og pudses i stil med den nuværende overflade samt renovering af gulv i fornødent omfang. Der isættes nye yderdøre og vinduer (1-lags).

Anslået pris: 200.000. (Der er ikke indhentet tilbud).

 

Renovering af indvendige rum med opsætning af loft og renovering af indvendige vægge samt maling af disse. Nye indvendige døre. Behandling af gulve, så der kan skabes handicapadgang.

Anslået pris: 175.000 kr. (Der er ikke indhentet tilbud).

 

Etablering af 2 stk. toiletter i baghuset (et almindelig og et handicapegnet).

Anslået pris: 80.000 kr. (Der er ikke indhentet tilbud). Hertil skal lægges etablering af nedsivningsanlæg, strøm og vand - anslået pris: 100.000 kr.

 

Forslaget vil bevare Vejerboden som en kulisse og et toilethus. 

 

Adskillelse af Vejerboden og madpakkehus

Vejerboden og et madpakkehus vil kunne danne centrum for naturoplevelser i Søby hele året rundt. Her udgår vandre- og cykelruter fra, og her kan man mødes under tag. Ved at skille madpakkehus og Vejerboden fra hinanden begrænses anvendelsesmulighederne, da større grupper ikke vil kunne samles og bruge stedet som udgangspunkt.

 

De supplerende og alternative forslag herover har ikke været drøftet med lodsejerne eller den nedsatte styregruppe.

 

Bestyrelsen for Søby Brunkulsmuseum har på et bestyrelsesmøde behandlet forslaget til eventuel alternativ placering af madpakkehus og toiletbygninger i tilknytning til museet. Bestyrelsen giver udtryk for, at de ikke ønsker disse anlæg tæt på museet, men peger på den fælles løsning jfr. forslag 1-4 ved Vejerboden/Elmers hus. Referatet vedlagt som bilag.

 

 

  

Sagstekst fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. oktober 2017 pkt. 193:

 

I forbindelse med igangværende arbejde med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for fastlæggelse af serviceniveauet omkring friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden. Vedlagt er et bilag, hvor de enkelte faciliteter og serviceniveauer gennemgås.

 

Der samarbejdes med lodsejere, Naturstyrelsen og Brunkulsmuseet om realisering af de samlede ønsker ud fra den allerede vedtagne plan for Søby Brunkulsleje. Planen med tilhørende økonomi jfr. anlægsbevillingen, blev godkendt af Byrådet på mødet den 21. juni 2016, pkt. nr. 190.

  

Planerne omkring har været fremlagt for den nedsatte styregruppe. De lokale har overfor styregruppen udtrykt betænkelighed ved størrelsen af madpakkehuset. Derfor har forvaltningen lavet alternative forslag til et stort madpakkehus, som vil kunne rumme siddepladser til gæster, der kommer i en stor bus/eller to skoleklasser på tur. Desuden har der været udtrykt bekymring om, hvorvidt der er tilstrækkelig økonomi til den fremadrettede drift af anlægget. Indholdet i brevet er vendt med styregruppen og på et lodsejermøde, og forbehold og usikkerheder er afklaret og indarbejdet i modellerne. Der har været afholdt endnu et informations- og dialogmøde med lodsejerne i Søby den 29. august 2017, hvor skitser og løsningsforslag er fremlagt og drøftet. Dog har de supplerende alternative løsninger ikke være drøfte med hverken lodsejere, Naturstyrelsen eller styregruppen.

 

Forvaltningen har, sammen med ekstern arkitekt, udarbejdet skitseforslagene med tilhørende overslag over disse anlæg. Det er vurderet, at det bygningsfagligt kan forsvares at istandsætte Vejerboden (en eksisterende bygning, som blandt andet havde funktion som brovægt under brunkulsgravningen) i stedet for eventuelt at fjerne bygningen og opføre en helt ny bygning. Samtidig kan nogle af de fælles funktioner etableres i det historisk autentiske hus, som også bidrager til at give de besøgende en særlig oplevelse.

 

Vejerboden har desuden haft en central betydning for brydning af brunkul i Søby, hvorfor brovægten ved huset, som stadig findes, er en del af den kulturhistoriske fortælling. Der er lavet udkast til indretning og brug af Vejerboden med særudstilling om Vejerboden, naturformidling og et samlet overblik over området. Herudover etableres der to toiletter - et handicapegnet og et almindeligt. Der er opbakning fra Søby Brunkulsmuseum til, at en renovering af Vejerboden vil kunne samarbejde og understøtte museets drift, og som vil give et besøgssted i vinterhalvåret, når museet har lukket. Søby Brunkulsmuseum havde i 2016 15.447 besøgende, så området er et meget benyttet udflugtsmål.

 

Overslagspris for renovering af Vejerboden er 600.000 kr.

 

Dertil er der udarbejdet forslag til to typer madpakkehus (stor og lille model), som borgere og turistbusser frit kan benytte ved et besøg eller et arrangement i Søby Brunkulsleje. En let konstruktion med tagpap og lameller som sider, samt faste borde og bænke, grill- og bordfunktion.

 

Forvaltningen og VisitHerning får ofte spørgsmål om, hvor der i kommunen findes lidt større steder med ly og læ samt toiletter, så der uanset vejret kan der laves en tur eller et arrangement, derfor er dette indtænkt som en mulighed. Madpakkehuset foreslås placeret ved siden af Vejerboden, hvor der tidligere har ligget en smedje. Madpakkehuset er udformet med inspiration fra gamle billeder af smedjen.

 

Ovenstående er sammendraget i 4 modeller, som graduerer, hvad området skal kunne tilbyde.

 

Model 1 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (stor model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til større grupper op til 80 personer.

Anslået pris 1.150.000 kr.


Model 2 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (lille model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til grupper op til 40-50 personer.

Anslået pris 1.025.000 kr.

 

Model 3 - Renovering af Vejerboden og opsætning af borde og bænkesæt uden overdækning  

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber plads til 20-30 personer, men uden ly og læ i form af overdækning og uden grill- og bordfunktion, som er indeholdt i serviceniveau 1-2. Hvis vejret er dårligt, vil der være plads til en lille gruppe inde i selve Vejerboden.

Anslået pris 715.000 kr.

 

Model 4 - Nedrivning af Vejerboden og etablering af et nyt toilethus med borde og bænke

Et besøgssted med overdækkede borde og bænke, et handicapvenligt toilet og et udendørs køkken med vask. Formidling af et samlet overblik over området og en mindre naturformidling på siderne af bygningen.

Anslået pris 550.000 kr. 

 

Udsigtstårn

Der er udarbejdet forslag til et Søby-tårn. Et udsigtstårn, som gør, at man kan se én af de to tilbageværende ørkener i Søby. Samtidig ligger det helt op til jernbanen, Herning-Vejle, og vil også kunne ses fra toget. Udformningen er, som det også fremgår af bilag, inspireret af de maskiner og rester af samme, som stadig kan ses i Søby. Derfor er der tale om en jernkonstruktion.

Anslået pris 650.000 kr.

 

Fugletårn

I samarbejde med Staten søges opført et fugletårn, så besøgende, der ikke kan komme helt tæt på Søby Sø, kan få udsigt til søen og dens fugleliv herfra. Tårnet laves i træ med inspiration fra tilsvarende tårne opført af Naturstyrelsen.

Anslået pris 100.000 kr.

 

Ovenstående aktiviteter vil samlet set løfte besøgsoplevelsen i Søby Brunkulsleje og skabe nogle unikke støttepunkter i det specielle landskab. Forvaltningen anbefaler derfor model 2, som vil skabe en autentisk og speciel oplevelse for en bred gruppe af besøgende.  

Økonomi

Den afsatte anlægssum afsat til projektet Service Område 04, Grønne områder, Søbyfredningen, sted. nr. 050095, udgør i alt 3,188 mio. kr. Byrådet har tidligere, i forbindelse med selve fredningen, bevilget et driftsbudget på 245.000 kr., som er en del af driftbudgettet på Service Område 04, Grønne områder, Skove og naturområder. Det samlede projekt vil blive realiseret inden for den afsatte bevilling til projektet.

 

Nedenfor ses overslagspriser for de enkelte serviceniveauer samt for tårne og skiltedesign i jern.

 

 

Der er i projektet på nuværende tidspunkt brugt 900.000 kr. til blandt andet etablering af stier og rydning af arealer og udsigter. Forvaltningen anbefaler model 2, der sammen med skilte, fugletårn og udsigtstårn vil give en samlet anlægssum på 2.075.000 kr. Dette efterlader 213.000 kr. i projektet, som vil blive anvendt på at færdiggøre de sidste stier og udsigter.

 

Den nedsatte Styregruppe for Søby Brunkulsleje har fået forelagt og har drøftet den tilhørende driftsøkonomi, så der er skabt indsigt i, at der også er midler til den efterfølgende drift. De nye forslag er ikke drøftet med lodsejerne eller den nedsatte styregruppe.

 

Anlæggene, som er indeholdt i planen, omfattende udsigtspunkt, p-plads, sti m.m. på "affaldsbjerget" ved AFLD, som i øvrigt ikke er omfattet af fredningen, udføres af AFLD, som har afsat egne midler, og som dermed bidrager væsentligt til realisering af de samlede ønsker for området.

 

Forvaltningen har i første omgang peget på en løsning, som foreslået i model 1. Det vurderes, at mange efterspørger faciliteter i kommunen, hvor der både er ly og læ samt toiletter, også i forbindelse med busture, udflugter og større arrangementer. Model 2, 3 og 4 er udarbejdet efter drøftelse i den nedsatte styregruppe, som har ønsket alternative forslag til den store model 1.

 

Forvaltningen vurderer, at model 2 vil skabe en autentisk og speciel oplevelse. Modellen er mindre i udtryk og omfang, men vil stadig kunne dække behovet for langt de fleste besøgende.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter og tager stilling til, hvilken model eller hvilke anlæg, der skal være ved Vejerboden eller andre steder i Søby.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der etableres et fugletårn (træ) ved Søby Sø, og et udsigtstårn (træ og stål) placeres i det nordøstlige hjørne af Søby-fredningen.

 

Der foretages en nødtørftig renovering af Vejerboden med toiletter, og der placeres borde og bænke i de eksisterende rum.

Bilag

  • Søby Brunkulsleje_ oversigt bygningsaktiviteter
  • Oversigtskort - helhedsplan for Søby Brunkulsleje
  • Driftsbudget
  • Naturklagenævnets afgørelse af fredningen af Søby Brunkulsleje og Søby Sø
  • Fredningssag. Brev til Herning Kommune. Juni 2017.
  • Referat styregruppemøde_10_08_17
  • Referat fra lodsejermøde d. 29_08_17
  • Brunkulsmuseet - referat fra bestyrelsesmøde 27-10-2017