Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

210. Orientering om Toftvej 17, Agerfeld - Godkendelse af ændret anvendelse til bolig

Sagsnr.: 02.00.00-P19-91-17 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Orientering om Toftvej 17, Agerfeld - Godkendelse af ændret anvendelse til bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Orienteringspunkt

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Henrik Thimsen

Sagsresume

Herning Kommune modtog den 3. april 2017 en ansøgning om landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af tidligere dyrlægeklinik til boligformål på adressen Toftvej 17, Agerfeld, Sørvad.

Sagen blev sendt i naboorientering, og der indkom en indsigelse fra Agerfeld Smedje, som udtrykte bekymring for, at virksomheden kunne blive begrænset i form af eventuel støjklage fra den nye bolig ved ændringen.

 

Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på udvalgets møde den 19. juni 2017, pkt. 127, hvor udvalget besluttede at meddele afslag på den ansøgte ændring af anvendelsen til bolig, fordi landzonebestemmelserne også omfatter anden lovgivning, - og dermed Miljøloven i forhold til eventuelle støjgener.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med efterfølgende partshøring af ansøger, fremkom der begrundet tvivl om, hvorvidt støjudfordringerne eventuelt kunne løses i form af opsætning af en støjskærm etableret mellem Toftvej 17 og naboejendommen Agerfeld Smedje. Derfor er der endnu ikke givet en endelig afgørelse på ansøgningen, som stadig er i proces.

 

I kraft af den nye planlov, som nu er trådt i kraft, er der sket væsentlige ændringer i landzonebestemmelserne. Ændringerne har konsekvens for sagens aktuelle behandling. Ansøgningen er i forhold til ansøgningstidspunktet, behandlet efter bestemmelserne i de daværende landzonebestemmelser.

 

I henhold til den nye planlov § 37, stk. 2, vil det således ikke længere kræve en landzonetilladelse, at ændre den tidligere dyrlægeklinik til bolig.

Det betyder, at den ansøgte ændring fra erhverv til bolig nu alene skal behandles efter byggeloven.

 

Ved udstedelse af byggetilladelse skal forvaltningen påse, at anden lovgivning er overholdt, men den ændrede planlov betyder, at forvaltningen nu skal behandle en sag efter byggeloven, hvor der ikke er mulighed for at stille vilkår i forhold til eventuelle støjgener. Dette kan alene ske i en lokalplan eller en landzonetilladelse.

Eneste undtagelse for indflydelse ville være, hvis det ansøgte skulle være beliggende i en støjkonsekvenszone og udpeget i en kommuneplan. Støjkonsekvenszonerne er normalt udpeget til væsentligt større støjkilder, som f.eks. skydebane eller lufthavn.

 

Set i forhold til den ændrede planlov vurderer forvaltningen, at kommunen ikke længere kan meddele afslag på ændring af anvendelsen fra erhverv til bolig.

  

Sagens parter informeres om lovændringer og konsekvenserne af dem. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagens udvikling tages til orientering i forhold til tidligere beslutning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.