Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

209. Bauneparken 36, Sørvad - Dispensation til byggeri udenfor byggefelt

Sagsnr.: 02.00.00-P19-253-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Bauneparken 36, Sørvad - Dispensation til byggeri udenfor byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På Bauneparken 36 i Sørvad søges om tilladelse til et nyt enfamiliehus med placering uden for det lokalplanlagte byggefelt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til at fravige byggefeltet som ansøgt.

Sagsfremstilling

Udstykningen Bauneparken består af 2 lokalplanområder med meget store terrænforskelle.

 

Den aktuelle ejendom er omfattet af lokalplan nr. 83.B5.1, som er det nordligste lokalplanområde.

Lokalplanen angiver, at bebyggelse skal placeres indenfor de angivne byggefelter (§ 7.4).

 

Der er kun udlagt byggefelter på de sydligste grunde i lokalplanområdet. Placeringen af byggefelterne har til hensigt at sikre friholdelse af udsigt fra det bagvedliggende område. Byggefelterne er udlagt på tværs af koterne, så terrænets hældning kan udnyttes i den enkelte bolig for at skabe grundlag for interessant arkitektur.

Der er nu opført 1 bolig indenfor lokalplanområdet. Boligen er opført i 2 etager og uden at udnytte terrænets naturlige udformning.

 

Ansøger ønsker at placere bygningen langs boligvejen og dermed på tværs af byggefeltet. Bygningen opføres i 1 plan og vil overholde byggeretten i forhold til Bygningsreglementet.

 

Der er endnu ikke bygget på nogle af de øvrige grunde med byggefelter i dette lokalplanområde, og derfor er dispensationen af principiel karakter og vil i givet fald danne præcedens for efterfølgende ansøgninger.

 

 

Det sydlige lokalplanområde har også grunde udlagt med byggefelter. De er imidlertid udlagt i hele grundens bredde (undtaget skelbræmmen på 2,5 m i hver side) og vurderes ikke umiddelbart at kunne sammenlignes med byggefelterne i det nordlige lokalplanområde.

 

Naboorientering

Da placeringen af bygningen ikke overholder lokalplanens bestemmelser og samtidig er principiel for den kommende udbygning af området, har projektet været sendt i høring i begge lokalplanområder.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at byggeriet ikke vil forringe udsigtsmulighederne væsentligt for de bagvedliggende grunde, da terrænet i sig selv begrænser udsigt fra grundene.

 

 

Forvaltningen vurderer, at afgørelsen vil danne præcedens for byggeri udenfor byggefelterne i dette lokalplanområde, så der også ved fremtidige ansøgninger kan forventes dispensation til en tilsvarende overskridelse af byggefeltet.

 

Da der endnu ikke er opført bebyggelse på de øvrige grunde med byggefelt i lokalplanområdet, vurderes der at være lige vilkår for alle ejendomme i forhold til bebyggelsens placering. Udstykker må som konsekvens af dispensationen sikre, at kommende købere er informeret herom.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til lokalplanens § 7.4 og tilhørende kortbilag, for at fravige byggefeltet som ansøgt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Naboorientering med bilag