Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

212. Orientering om løsningsforslag vedr. overskridelse af driftsbudgettet på SO 01 Byggemodning

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om løsningsforslag vedr. overskridelse af driftsbudgettet på SO 01 Byggemodning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                                                       

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Jacob Philipsen

Sagsresume

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er der en forventet overskridelse af driftsbudgettet på 0,530 mio. kr. under serviceområde 01 Byggemodning. Heraf vedrører ca. 0,3 mio. kr. stigende udgifter til ejendomsskatter blandt andet grundet tilførsel af arealer til serviceområdet. Ca. 0,1 mio. kr. vedrører færre indtægter på jordleje samt 0,1 mio. kr. mindre i lejeindtægt for H. P. Hansens Vej 100 i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at det forventede merforbrug på driften i 2017 under serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2018.  

Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er der konstateret en stigning i ejendomskatterne under serviceområde 01 Byggemodning. Stigningen skyldes blandt andet, at der ved en begyndende gennemgang af de offentlige grønne arealer er konstateret, at nogle af arealerne lå under forkert serviceområde og retteligt er flyttet til serviceområde 01 Byggemodning.

 

Indtægten fra jordleje er variabel alt efter efterspørgsel. Forvaltningen forventer, at efterspørgslen på jordleje vil være faldende.

 

Et areal mellem Brand & Redning Midtvest og Holstebrovej er overdraget fra Beredskabsstyrelsen til Brand & Redning Midtvest. Herved er lejeindtægten fra Beredskabsstyrelsen blevet reduceret med 0,1 mio. kr.

 

Forvaltningen er i gang med en tilbundsgående gennemgang af alle arealer i Herning Kommune med henblik på at få driftsudgifterne placeret korrekt på serviceområderne.

 

Serviceområde 01 Byggemodning har allerede nu fået tildelt yderligere arealer, hvorfor ejendomsskatten er stigende i 2017. Et byggefelt ud af 2 vedr. Haraldsgade 30 er solgt. Forventet overtagelse i 2017. Herved forventes halvdelen af udgiften til ejendomsskat på 95.510 kr. at falde væk fra 2018.

Herudover er der en stigning i ejendomsskatten på Teglvænget 9A, Herning (areal til grønt bælte og regnvandsbassiner ved erhvervsområde) fra 2.235 kr. i 2016 til 142.227 kr. i 2017. Arealet er pt. delvist forpagtet ud. Ejendomsvurderingen er påklaget til Skat. Forvaltningen har fået medhold i klagen, og ejendomsskatten er nedsat med 138.912 kr.

 

Vedr. Løvbakkevej 23 har serviceområdet i dag udgifter til ejendomsskat på 779.000 kr. Løvbakkevej 23 er udlagt til boligformål  i kommuneplanen, men da det er et langsigtet projekt, er den blevet taget ud af kommuneplanen. Forvaltningen forventer, at når ejendommen er aflyst i lokalplanen, vil ejendomsskatten falde til ca. 100.000 kr.

 

Med en forventning om, at ejendomsskatten vedr. Løvbakkevej 23 reduceres, bortfald af halvdelen af ejendomsskatten vedr. Haraldsgade 30, samt reducering af ejendomsskatten Teglvænget 9A vil der kunne skabes balance på budgettet til ejendomsskat fra 2018 og frem.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.