Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

206. Forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

Sagsnr.: 01.05.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er kommet en ny bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Forvaltningen har opdateret Herning Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, så den stemmer overens med reglerne i bekendtgørelsen. Samtidig justeres tidsfristen for bekæmpelsen, så der samlet opnås en mere effektiv bekæmpelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo godkendes. Samtidig anbefales, at indsatsplanen offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger.  

Sagsfremstilling

Ny bekendtgørelse

26. juni 2017 blev en ny bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtaget i Folketinget. Bekendtgørelsen gør det muligt for kommunen at bekæmpe bjørneklo på private lodsejeres jord, hvis lodsejeren ikke selv gør det. En sådan indsats kan ske på baggrund af et forudgående påbud. Samtidig sikrer bekendtgørelsen, at prisen for bekæmpelse ikke væsentligt (uden en veldokumenteret begrundelse) overstiger en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter. Muligheden for at politianmelde og udstede bøde til private lodsejere, som ikke bekæmper bjørneklo, er fjernet med den nye bekendtgørelse.

 

Prisloftet i bekendtgørelsen har været kritiseret i medierne, da loftet er sat meget lavt i forhold til de faktiske udgifter forbundet med en effektiv bekæmpelse. Miljøministeriet fastholder, at loftet er sat for at sikre lodsejere mod uforholdsmæssigt høje opkrævningsbeløb fra kommunerne. Kommunen har mulighed for at opkræve det fulde beløb, som bekæmpelsen har kostet, med fornøden dokumentation for den afholdte udgift.

 

Forvaltningen har opdateret indsatsplanen, så den stemmer overens med reglerne i bekendtgørelsen. Forslag til ny indsatsplan er vedlagt som bilag.

 

Praksis i Herning Kommune

Herning Kommune har siden 2008 haft en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo. Der er de seneste 5 år blevet sendt 3-5 påbud til private lodsejere. Generelt er lodsejere i Herning Kommune gode til at få bekæmpet bjørneklo, når de bliver gjort opmærksomme på, at planten forekommer på deres jord.

 

I den gældende indsatsplan er fristen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo angivet til udgangen af maj. En væsentlig ændring, i det nye forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, er, at fristen nu er rykket til 15. maj. Dette sker for at skabe en mere effektiv sagsgang i forbindelse med påbudssager.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo godkendes, så Herning Kommune kan fortsætte den effektive bekæmpelse. Samtidig anbefales, at indsatsplanen offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger.

Økonomi

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo, efter de nye regler, forventes at kunne gennemføres inden for de eksisterende driftsmæssige rammer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo godkendes og offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger til at komme med bemærkninger

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre korrektioner i planen, hvis der kommer indsigelser i høringsperioden

 

at forvaltningen fastlægger praksis med at opkræve det dokumenterede beløb for bekæmpelse af bjørneklo på privat ejendom .
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo - gældende til 2024