Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

213. Drøftelse af løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Drøftelse af løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                                     

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Jacob Philipsen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2018 og frem vedrørende stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.

 

Sagen har været forelagt for Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2017, pkt. 113 med henblik på at finde en permanent løsning på udfordringerne vedr. stigende udgifter  til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning.

 

Udvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med indarbejdelse af vejafvandingsbidrag vedrørende offentlig byggemodning samt vejbelysning vedrørende etablering af nye gadelysanlæg på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift. Herudover ønskede udvalget, at de stigende udgifter til vejafvandingsbidrag skulle indgå i budgetlægningen for 2018 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget påny drøfter løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.  

Sagsfremstilling

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med at Herning Vand A/S siden 2012 har øget deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker og byggemodning m.v. stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag, som Herning Kommune skal betale i perioden 2017-2018, samt et budget for en samlet anlægsramme for 2019 - 2022, hvor de fastholder samme aktivitetsniveau. Budgettet til vejafvandingsbidraget blev forhøjet med 2,450 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2015.

 

Nedenstående viser udviklingen i vejafvandingsbidraget i perioden 2015-2018.

 

 

 

  * Mindreforbruget i 2015 er ikke overført til 2016. Beløbet indgik i nedbringelse

    af det samlede merforbrug under vejvedligeholdelse i 2015.

 

Udgifterne til vejafvandingsbidraget ændrer sig i takt med at aktivitetsniveauet for byggemodningen falder og stiger. I perioden 2015 til 2018 (2017 og 2018 er skønnet) forventes det samlede vejafvandingsbidrag for både private og offentlige byggemodninger at blive ca. 5,875 mio. kr. Heraf vedrører andelen af offentlig byggemodning 35-38%, svarende til ca. 2,174 mio. kr. for hele perioden.

 

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe

balance på området.

 

Løsningsforslag

  • Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning optages på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift
  • Det forventede underskud afvikles over 11 år med 1 mio. kr. om året ved besparelser indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik 

 

Vejbelysning

Eniig fremskriver deres kontrakter på vej- og gadebelysning med en højere procentsats

end Herning Kommune, hvorved der opstår ubalance på området under serviceområde

09 Trafik.

 

Nedenstående viser budget/regnskab for vejbelysningen i perioden 2016-2018.

 

 

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe

balance på området.

 

Løsningsforslag

  • Det forventede underskud søges dækket ved en besparelse indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik med 1,0 mio. kr. pr. år over 5 år.

 

Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for tilbagekøb af gade-

belysningsanlægget i forbindelse med at kontrakten udløber pr. 31. december 2019.

En aftale om tilbagekøb skal være på plads senest 2 år inden kontraktens udløb,

dvs. senest 31. december 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter vedr. vejafvandingsbidrag og vejbelysning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning søges optaget på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift.

Det forventede underskud afvikles over 11 år fra 2018 og frem  med 1 mio. kr. om året ved besparelser indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Det forventede underskud fra 2016 og 2017 på vejbelysningen søges dækket ved en besparelse indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik i 2018 og 2019 med 1,15 mio. kr. om året.

Indgåelse af ny kontrakt for drift og vedligehold af vejbelysning i Herning Kommune forventes at blive billigere end den nuværende kontrakt, og dermed vil der igen kunne opnås balance i budgettet.

 

Konsekvenser af besparelserne på Serviceområde 09, Trafik fremlægges for udvalget på mødet i december.