Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

205. Resultat fra brugertilfredshedsundersøgelsen august 2017

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-16 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Resultat fra brugertilfredshedsundersøgelsen august 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 
Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Thorben Føns

Sagsresume

Brugertilfredshedsundersøgelsen for vandløbsvedligeholdelse er gennemført i august måned 2017. Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt til 600 tilfældigt udvalgte bredejere langs offentlige vandløb i Herning Kommune. I alt har 109 personer besvaret brugertilfredshedsundersøgelsen svarende til ca. 18 % af de adspurgte bredejere. Resultaterne viser, at der i 2017 er samme grad af tilfredshed, som ved gennemførelse af tidligere måling.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager de fremlagte resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning, og brugertilfredshedsundersøgelsen ikke gentages som en spørgeskemaundersøgelse, og der arbejdes videre med fire forslag till forbedring af brugertilfredsheden.

Sagsfremstilling

Brugertilfredshedsundersøgelsen for vandløbsvedligeholdelsen 2017 er gennemført i et samarbejde med Forretningsudvikling ved Herning Kommune, som også vil fremlægge og gennemgå resultaterne på udvalgsmøde. Brugertilfredshedsundersøgelsens samlede resultater er vedlagt i bilag.

 

I foråret blev der, som en del af arbejdet med brugertilfredsheden, inviteret til 2 borgermøder i Kibæk og Vildbjerg. Her mødte mellem 3-400 borgere frem. På møderne blev borgerne orienteret om, hvad kommunen kan og ikke kan, når der er tale om vedligeholdelse og administration af offentlige vandløb.

 

Efter den sidste brugertilfredshedsundersøgelse i 2013 blev der udarbejdet en handleplan. Handleplanen indeholdt en række tiltag med fokus på forbedring af brugertilfredsheden. Punkterne på handleplanen omhandlede primært forbedringer omkring formidling, arbejdsplaner og kontaktoplysninger. På trods af de gennemførte tiltag, er der ingen forskel i niveauet af brugertilfredshed, sammenlignet med 2013.

 

Tre centrale forhold, der har betydning for graden af tilfredshed
 

  • Der er overensstemmelse mellem de aftaler, der bliver lavet med kommunen, og det arbejde, der bliver udført
    Forvaltningens bemærkning: Det vil være et vilkår vi kan arbejde med. Blandt andet i forhold til at lave flere fælles tilsyn som opfølgning på henvendelser og få en konkret tilkendegivelse fra de pågældende lodsejere.

 

  • Vandløbsvedligeholdelsen er af høj kvalitet.
    Forvaltningens bemærkning: Kommunen kan vedligeholde efter regulativernes forskrifter. Forvaltningen oplever til tider, at bredejere ikke altid har kendskab til rammerne for vedligeholdelsen.  

 

  • Jeg kan finde de oplysninger på kommunens hjemmeside som jeg har brug for.
    Forvaltningens bemærkning: Det gælder primært, at oplysninger om grødeskæringsterminer efterlyses.  

 

Det videre forløb

Det er forvaltningens vurdering, at det med hyppigere og større mængder nedbør, med deraf lejlighedsvise oversvømmelser af vandløbsnære arealer, ikke vil være realistisk at opnå fuld tilfredshed hos bredejerne. Vandløbsloven har ikke til formål at hindre lejlighedsvise oversvømmelser.

 

Forvaltningen vil fremadrettet arbejde videre med fokus på, at de resultater, som analysen peger på har indflydelse på tilfredsheden. Forvaltningen anbefaler, at der ikke fremadrettet laves en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse, da forvaltningen vurderer, at en mere kvalitativ undersøgelse med dialog kan danne et bedre fælles grundlag for forståelse af kommunens opgave og en mere målrettet dialog omkring tilfredsheden på denne baggrund.

 

Forslag til nye tiltag indenfor området 

1.

Der laves en mere tilgængelig mobilløsning i forhold til oplysninger om grødeskæringsterminer.

2.

Der udarbejdes en standardprocedure for håndtering af henvendelser og opfølgning på disse.

Proceduren skal indeholde en endelig tilkendegivelse fra de pågældende aktører om graden af tilfredshed med resultatet og behandling af henvendelsen.

3.

Der arbejdes med at gøre arbejdsplanerne bedre og mere tilgængelige.

4.

Der arbejdes videre med en kvalitativ analyse ved en kontakt til 5 utilfredse og 5 tilfredse bredejere, for at spørge ind til svarene i undersøgelsen.

5.

Forvaltningen, i stedet for spørgeskemaundersøgelse, tilbyder et årligt dialogmøde med vandløbslaugene.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager de fremlagte resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning

 

at brugertilfredshedsundersøgelsen ikke gentages som en spørgeskemaundersøgelse, men i stedet gennemføres årlige dialogmøder med vandløbslaugene

 

at der arbejdes videre med de foreslåede forbedringstiltag.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog arbejdes der ikke videre med en kvalitativ analyse ved en kontakt til 5 utilfredse og 5 tilfredse bredejere.

Der tages kontakt til Sagro med henblik på etablering af flere vandløbslaug, og en løbende dialog om yderligere forbedringstiltag.

Bilag

  • Rapport Vandløb 2017 - Resultater