Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

200. Endelig godkendelse af Vand- og Natura 2000 handleplaner

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Endelig godkendelse af Vand- og Natura 2000 handleplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sten Rønhave, Erik Skibsted

Sagsresume

Forslaget til Vandhandleplan og seks forslag til Natura 2000 handleplaner har nu været i offentlig høring fra 8. juni frem til 17. august 2012. I forbindelse med den offentlige høring er afholdt 2 borgermøder - et i Aulum Fritidscenter og et i Alhuset i Kibæk. Borgermøderne var velbesøgte med stor spørgelyst. I høringsfasen er indkommet 10 høringssvar til Vandhandleplanen og 7 til Natura 2000 handleplanerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at den endelige handleplan godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 10 høringssvar til forslaget til Vandhandleplan. Som det fremgår af bilag 1 indeholder de 6 høringssvar en række generelle bemærkninger til vandplanernes tilblivelse og det videre arbejde.

 

Høringssvaret fra Herning Vand A/S giver anledning til en række mindre justeringer i teksten under afsnit 7. Indsatser, Spildevand (bilag 2).

 

Høringssvaret fra Naturstyrelsen Vestjylland giver anledning til en større ændring af tidsplanen i det Naturstyrelsen ønsker, at alle indsatser er sat i gang senest i 2014 for at opnå målopfyldelse i 2015. Derfor er indsatserne stadig opdelt i 3 kolonner, men ændret fra 2013, 2014 og 2015 til 2013, 2014, 1. (halvår) og 2014, 2. (halvår). Planen for fjernelse af spærringer i vandløb er ændret, idet de spærringer, der efter forvaltningens opfattelse allerede er fjernet, udgår, og en enkelt overset spærring ved Barslund skrives ind. Der er også en mindre justering i teksten under afsnit 7. Indsatser, Spildevand (spredt bebyggelse).

 

Naturstyrelsen har forbeholdt sig ret til at komme med ændringer indtil umiddelbart inden endelig vedtagelse 22. december 2012. 

 

Kommunen er ansvarlig for færdiggørelsen af Natura 2000 planerne vedrørende Skjern Å m.v. og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Ansvaret for færdiggørelse af de 4 øvrige Natura 2000 planer (Karup Å m.v., Borris Hede, Harrild Hede, Skovbjerg Bakkeø m.v.) ligger hos nabokommunerne.  

 

Der er ikke kommet indsigelser imod Natura 2000 planerne. Der er kommet 7 høringssvar, hvoraf et fra Naturstyrelsen giver anledning til, at der foretages en lille justering vedrørende planen for Skjern Å m.v, så indsatsen nu også rettes imod fremme af rigkær og fugtige naturtyper samt afskrælning eller afbrænding af heder.

 

Der er fra Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening tilsendt kommunerne forslag til formuleringstilpasninger, der sikrer, at alle plejetiltag finansieres via frivillige ordninger. Kommunerne bliver derved ikke medfinansierende.

 

Naturstyrelsen har forbeholdt sig ret til at komme med ændringer indtil umiddelbart inden endelig vedtagelse 8. december 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de endelige handleplaner godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelsen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Høringssvar udsendes til udvalgets medlemmer.

 

Sagen udsat.

Bilag

  • VandhandleplanHerningKommuneEndelig
  • Høringssvar til VandhandleplanogNatura2000handleplaner SR