Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

211. Torvet 1, Herning. Flytning af skilt, Hotel Eyde

Sagsnr.: 02.34.00-P19-187-11 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Torvet 1, Herning. Flytning af skilt, Hotel Eyde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Hotel Eyde ansøger I forbindelse med ombygning af hotellet om renovering af eksisterende skiltning, herunder om ændret placering i Mindegade.

 

Forvaltningen anbefaler, at den ønskede skiltning tillades flyttet til en ny placering ved eksisterende port, så de trafikale forhold tilgodeses bedst muligt.

 

Samtidig friholdes den mest bevaringsværdige del af bygningen for større og dominerende skiltning.

Sagsfremstilling

Hotel Eyde har gennemgået en omfattende til- og ombygning, der blandt andet har medført ændrede forhold i forbindelse med til- og frakørsel fra hotellet til Mindegade.
 
Adgangen for kørende sker fra Mindegade. Henvisning for kørende til hotellet sker i dag med henvisningsskiltning placeret på Dronningens Boulevard, Dalgas Passage, Dalgasgade samt på hjørnet Dalgasgade og Mindegade.


Det nuværende skilt er placeret på den del af hotellet som er omfattet af en lokalplan med bevaringsmæssige bestemmelser.


I forbindelse med renoveringen ønskes skiltet placeret, således at det samtidig viser adgangen til hotellets parkeringsplads. Flytningen medfører, at skiltet placeres udenfor den del af hotellet, som er omfattet af de bevaringsmæssige bestemmelser.
 
Det er oplyst, at baggrunden for renoveringen og flytningen af udhængsskiltet er, at hotellets gæster ofte kører forbi indkørslen til hotellets parkeringsplads. En renovering og ændret placering af udhængsskiltet vil medføre, at der fremover ingen tvivl bliver om adgangen til parkeringspladsen, når man kører ad Mindegade.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 11.C5.4 Centerområde ved Mindegade, Torvet og Søndergade. I lokalplanens afsnit "Bebyggelsens udformning og fremtræden" er beskrevet, hvorledes skilte skal udformes og fremtræde.


Flytning af nuværende udhængsskilt betragtes som opsætning af et nyt skilt og er derfor omfattet af lokalplanens bestemmelser.


Nuværende udhængsskilt opfylder ikke lokalplanens bestemmelser. Skiltet er etableret for flere år siden og dermed lovligt etableret.
 Forvaltningen finder at der stilles følgende vilkår for den nye placering:

  • skiltet placeres således, at det markerer indkørslen til hotellets parkeringsplads,

  • skiltningen udføres således, at kun tekst og logo er lysende,

  • skiltet ikke virker blændende, og afpasses i styrke efter det generelle belysningsniveau i gaden,

  • skiltet placeres med underkant i porthøjde,

skiltets endelige udformning og udtryk fremsendes til godkendelse.


En vurdering af flytning og renovering af eksisterende skilt med en placering på den del af bygningen, der ikke er omfattet af bevaringsmæssige bestemmelser sammenholdt med en forbedring af de trafikale forhold danner grundlag for indstillingen.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra Lokalplan nr .11.C5.4  § 8 til placering af skiltet på de beskrevne vilkår.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Dokumenter i dagsorden