Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

210. Skjernvej 19-21, Arnborg - Opførelse af mindre staldbygning i byzone

Sagsnr.: 02.34.02-P19-272-12 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Skjernvej 19-21, Arnborg - Opførelse af mindre staldbygning i byzone

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Sneftrup, Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med til- og ombygning af friplejehjemmet Højbo i Arnborg, beliggende Skjernvej 19-21, 7400 Herning, er der ansøgt om opførelse af mindre staldbygning i byzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres til opførelse af en mindre staldbygning.

Sagsfremstilling

Der ansøges om dispensation til opførelse af mindre staldbygning på 98 m², beliggende indenfor byzone. Bygningen indeholder toilet, kaffestue samt løsdriftsstald til 2 heste.

 

[image]

 

Området syd for friplejehjemmet består af engarealer mod Rind Å. Hovedparten af engarealerne er beliggende i landzone. På dette område afgræsser der i dag heste.

Der er derfor ikke tale om udvidelse af antal dyr, men om ændring af forholdene for eksisterende dyr.


Den projekterede staldbygning ønskes anlagt som dybstrøelsesstald. Gødning bortskaffes fra stalden efter aftale med lokal maskinstation.
 
Hesteholdet skal bruges som rekreativ og social aktivitet for friplejehjemmets beboere. Fodring og pasning vil indgå som daglig aktivitet og være en del af friplejehjemmets tilbud til de ældre beboere. Staldbygningen ønskes derfor placeret i nærheden af friplejehjemmet og dermed lige indenfor byzoneafgrænsningen.
 
Placeringen af staldbygningen indenfor byzonen, kræver dispensation fra § 3. i Herning kommunes forskrift for dyrehold i boligområder. Jvf. § 5 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i forskriften, hvis individuelle forhold taler for det.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra § 3. i Herning kommunes forskrift for dyrehold i boligområder til opførelse af mindre staldbygning på 98 m².

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.