Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

208. MMS LandogNatur - nedlukning af projekt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-258-10 Sagsbehandler: Anders Debel  

MMS LandogNatur - nedlukning af projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
   
   

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 29. november 2010, pkt. 294 en sag om bidrag til udbredelse af et ”myndighedsmodul” til et ledelsesinformationssystem udviklet til og anvendt på enkelte større danske bedrifter med kvæg, svin og mink. Modulet skulle give forvaltningen adgang til en række oplysninger om den enkelte bedrift - oplysninger der kunne lette det kommunale miljøtilsyn. Landmandens ”betaling” for at lette adgangen til oplysningerne var tænkt som et økonomisk bidrag fra Herning Kommune til indkøb af MMS LandogNatur. Bidraget var på 950 kr. svarende til 10 % af købsprisen.
  
Udvalget besluttede på mødet den 29. november 2010 at give tilsagn om at ville afholde en udgift på 950 kr. pr. ’myndighedsmodul’ fra det tidspunkt, hvor 50 landmænd har givet endelig tilsagn og frem til det tidspunkt, hvor 200 landmænd er med.
 
Der blev ikke sat en tidsbegrænsning for tilsagnet.
 
Da projektet efter næsten to år langt fra har indfriet de forventninger, der var til det, anbefaler forvaltningen, at tilsagnet trækkes tilbage pr. 31. december 2012 og kommunens engagement i projektet afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsagnet trækkes tilbage pr. 31. december 2012, og at kommunens engagement i projektet afsluttes.

Sagsfremstilling

Forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen havde forvaltningen gennem et års tid været med i udviklingen og afprøvningen af MMS LandogNatur.

 

Bidraget skulle på sigt være finansieret af den opnåede besparelse ved det lavere timeforbrug på det enkelte tilsyn.

 

Udviklingen og afprøvningen fandt sted i samarbejde med producenten Wing Consult og tre landmænd i Herning Kommune med henholdsvis kvæg, svin og mink.

 

På daværende tidspunkt havde ca. 60 landmænd tilkendegivet, at de kunne være interesseret i systemet.

 
Selve ledelsesinformationssystemet var udviklet til at understøtte et stigende behov for dokumentation af forhold, der omhandler den enkelte landmands samlede kvalitets- og miljøstyring, og var som sådan ikke rettet mod det kommunale miljøtilsyn, men mod stigende krav fra bl.a. slagterier, mejerier og andre interessenter.
 
Den bærende idé i MMS LandogNatur var

- øget dialog og direkte udveksling af relevante miljørelaterede oplysninger

 mellem landmand og miljømyndighed

- mulighed for ubureaukratisk og troværdig egenkontrol hos den enkelte

 landmand i form af bl.a. elektroniske logbøger

- reduceret tidsforbrug i forbindelse med de fysiske kontrolbesøg med

 baggrund i løbende adgang til relevante informationer og registreringer.

 
På den lange bane var det forventningen, at MMS LandogNatur kunne være en fælles platform for løbende miljøforbedringer hos den enkelte landmand.
 
Efter omtale i pressen og en præsentation for ca. 80 landmænd på rådhuset, tilkendegav godt 60 landmænd, at de kunne være interesseret i systemet.
 
På den baggrund besluttede udvalget at bidrage til udbredelsen fra det tidspunkt, hvor 50 landmænd havde givet endelig tilsagn og frem til det tidspunkt, hvor 200 landmænd var med.
 
Den indledende udgift, når 50 landmænd var med, var 950 kr. * 50 = 47.500 kr. Den samlede udgift, når 200 landmænd kom med, ville beløbe sig til 190.000 kr.
 
Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt for udbyderen af systemet at få det solgt. Aktuelt er der således kun solgt ca. 35 systemer.

Økonomi

Beløbet skulle finansieres af budgettet under SO5 ”Miljøforanstaltninger”. Beløbet kan herefter bruges til andre formål under SO5 ”Miljøforanstaltninger”. 


Det har således meget lange udsigter inden systemet har en udbredelse, hvor det vil medføre besparelser for Herning Kommune. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er udsigt til at ledelsesinformationssystemet – og dermed også projektet som forvaltningen har været engageret i - vil indfri forventningerne. Derfor anbefaler forvaltningen, at tilsagn om bidrag trækkes tilbage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsagnet om betaling af 950 kr. pr. myndighedsmodul fra det tidspunkt, hvor 50 landmænd har givet endelig tilsagn og frem til det tidspunkt, hvor 200 landmænd er med, trækkes tilbage pr. 31. december 2012 og kommunens engagement i projektet afsluttes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.