Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

206. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af minkproduktion

Sagsnr.: 24.01.00-P19-40-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af minkproduktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 18. december 2009 om tilladelse til udvidelse af produktionen på minkfarmen beliggende Snejbjergvej 31B, 7400 Herning fra 2.100 minktæver til 3.300 minktæver.
 
Tilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Det Økologiske Råd. Klager har navnlig anført, at der bør stilles krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og der ikke bør anvendes bagskyl som udslusningssystem.
 
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at en tilladelse til minkbrug efter § 10 i husdyrloven vil overholde BAT, hvis ammoniaktabet maksimalt er 1,32 kg N pr. årstæve ved udvidelse i åbne 2-rækkede minkhaller, 1,30 kg N pr. årstæve ved udvidelse i øvrige haller, og for produktionen i eksisterende haller (uanset haltype) må ammoniaktabet maksimalt være 1,65 kg N pr. årstæve.
 
Nævnet konstaterer, at med den valgte kombination af rendebredde, udmugningshyppighed, halmtilførsel og proteinindholdet i foderet, er emissionsgrænseværdien på Snejbjergvej 31B på 5.025 kg N/år. Ud fra vilkårene i godkendelsen til rendebredde, udmugningshyppighed, halmtilførslen og minkfoderets proteinindhold bliver emissionen fra minkfarmen 4.356 kg N/år. Nævnet finder således, at ved at tilføje vilkår om rendebredde i den nye hal, udmugningshyppighed, halmtilførsel og maksimalt 31 % proteinindhold i foderet i uge 30 - 47, så vil minkfarmen overholde BAT.
 
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver 2 andre vilkår vedrørende BAT, som ikke var præcist formuleret eller formuleret anderledes end klagenævnets praksis. Derved sikres en entydig fastlæggelse af de krav, minkfarmen skal overholde.
 
Afgørelsen følger de øvrige afgørelser om tilladelser til minkfarme, der er kommet siden Natur- og Miljøklagenævnet kom med en principiel afgørelse den 6. marts 2012. Derved får afgørelsen ingen betydning for den fremtidige sagsbehandling i Herning Kommune.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.