Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

213. Skivevej 39, Sunds. Lovliggørelse af ombygget staldbygninger

Sagsnr.: 02.34.02-P19-310-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Skivevej 39, Sunds. Lovliggørelse af ombygget staldbygninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af ombyggede stalde til to ferielejligheder samt lovliggørelse af én etableret ferielejlighed.

 

Der vil efter ombygningen af samtlige 3 længer være 7 ferielejligheder på ejendommen.

Forvaltningen anbefaler, at ferielejlighederne gøres lovlige med en landzonetilladelse og efterfølgende byggetilladelse.

Sagsfremstilling

Ejendommen er en landbrugsejendom med landbrugspligt og dermed også bopælspligt.

 

Ejendommen er overtaget af nuværende ejer i 2003, og der er siden sket ombygninger af ejendommens 3 længebygninger (stalde- og ladebygninger) til ferielejligheder.

 

[image]

 

På ejendommen, Skrivevej 39, Sunds er tidligere lovligt etableret fire ferielejligheder. De seneste tre er etableret uden tilladelse. Ejendommens tre staldlænger er således nu ombygget til ferielejligheder m.m. (Bilag 1)

 

Bygning nr. 2 er i 2003 ombygget til ferielejlighed uden forudgående ansøgning om ændret anvendelse eller landzonetilladelse til etablering af ferielejlighed.

 

Ved lovliggørelsen af to ferielejligheder i bygning nr. 2 samt lovliggørelse af én etableret ferilelejlighed i bygning nr. 3 vil der, efter ombygningen af samtlige 3 længer, være 7 ferielejligheder på ejendommen.

 

Samtlige ferielejligheder anvendes i dag til helårsbeboelse,

 

Ferielejlighederne i bygning nr. 2, bliver på henholdsvis på 215 m² og 120 m² og lejligheden i bygning nr. 3 bliver på 34 m² (bilag 2).

 

Der sker ingen ombygning af facaderne, kun der hvor der bliver brug for redningsåbninger, men det vil ikke få væsentlig betydning for helhedsindtrykket af bygningens nuværende arkitektoniske helhed.

 

Lovliggørelsen af ferielejlighederne vil kræve en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1.

 

Naboerne, Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet Midtjylland er orienteret om det ansøgte projekt, og der er ingen bemærkninger til projektet (bilag 3).

 

Forvaltningen vurderer, ud fra en helhedsvurdering, at ombygningen ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på oplevelsen af det landskabelige miljø. Såfremt ferielejlighederne kun udlejes til ferieformål, på samme måde som udlejning af sommerhuse, skønner forvaltningen, at den daglige til- og frakørsel fra ejendommen ikke vil være til gene for trafikken på Skivevej.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der kan meddeles landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35, stk. 1, til lovliggørelse af de etablere 3 ferielejligheder.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35, stk. 1, til lovliggørelse af 3 nye ferielejligheder på betingelse af, at alle 7 ferielejligheder udlejes til ferieformål og ikke anvendes til helårsbolig, institution, opholds- og bosted eller lignende.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 ansøgning lovliggørelse 5 1
  • Bilag 2 beliggenhedsplan med byg_ nr 3 1
  • Bilag 3 Naboorientering Skivevej 39 2 1